1. מלונות פתאל
  2. >
  3. מועדון פתאל וחברים
  4. >
  5. https://www.fattal.co.il/fattal-and-friends/terms תקנון פתאל וחברים

תקנון פתאל וחברים

תקנון מועדון לקוחות רשת מלונות פתאל
מבוא
1. מלונות פתאל בע"מ, ח.פ. 51-067881-6 (להלן: "החברה") מנהלת, מתפעלת, שוכרת ומחזיקה (בין באמצעותה ובין מי מטעמה) במלונות בתפוסה ארצית בישראל ומחוצה לה (להלן: "רשת מלונות פתאל"), בהתאם לרשימת המלונות המופיעה באתר הרשמי של רשת מלונות פתאל, בכתובת: https://www.fattal.co.il (להלן: "אתר הרשת"). 
 
2. תקנון זה נועד להסדיר את תוכנית ההטבות המיועדת ללקוחות רשת מלונות פתאל המעוניינים להיות חברים במועדון הלקוחות של החברה: "פתאל וחברים - המועדון של מלונות פתאל " - לשעבר מועדון "שמיים" (להלן: "המועדון" או "מועדון הלקוחות"), והכל בכפוף להוראות תקנון זה (להלן: "התקנון"). 
 
3. ההצטרפות למועדון כפופה לתנאי התקנון שלהלן, כפי שיופיעו מעת לעת. מובהר כי חברי מועדון "שמיים" הקיימים יועברו, באופן אוטומטי, למועדון החדש: "פתאל וחברים - המועדון של מלונות פתאל".
 
4. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן וקבלת ההטבות על פי תנאים אלו חלה בכל עת על החברים במועדון הלקוחות כך שתקנון זה מהווה תנאי להצטרפות לתוכנית, וכל אורח המצרף כחבר למועדון, נחשב כמי שקרא והסכים להוראות תקנון זה, על כל סעיפיו ו/או חלקים מהם. 
 
5. לאורח המצטרף כחבר במועדון או לכל אדם אחר, לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה בקשר עם תנאי התקנון ותוכנית ההטבות או שינויים בהם. רשת מלונות פתאל שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בכל עת. 
 
6. רשת מלונות פתאל  שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לבטל תקנון זה או חלקים ממנו.
 
7. נוסחו של התקנון יפורסם ויעודכן מעת לעת במשרדי רשת מלונות פתאל בכתובת: רחוב יגאל אלון 94 (מגדל אלון 2), תל אביב - יפו; או באתר הרשת. 
 
8. יובהר כי תקנון זה והתקנון המופיע באתר הרשת (להלן: "תקנון אתר פתאל"), משלימים זה לזה, וכי על כל הזמנת חופשה שתבוצע ע"י חבר מועדון לפי תקנון זה יחולו גם כל הוראות תקנון אתר פתאל.
 
9. בכל מקום בתקנון זה בו נעשה שימוש בלשון זכר, הכוונה הנה לנשים ולגברים כאחד.
 
החברות במועדון הלקוחות
 
10. חבר מועדון הלקוחות הנו מי שהצטרפותו למועדון הלקוחות אושרה על ידי החברה, בהתאם לתנאי תקנון זה (להלן: "חבר מועדון הלקוחות"). 
 
11. זכאים להימנות על חברי מועדון הלקוחות יחידים בעלי אזרחות ישראלית בלבד (לא בתי עסק, ארגונים או סוכנים) המנצלים את חברותם לשימוש פרטי, אשר מילאו את פרטיהם בטופס בקשת ההצטרפות למועדון הלקוחות במלואו ואשר שילמו דמי חבר (כהגדרתם להלן) למועדון הלקוחות. 
 
12. החברות במועדון, תקפה לחבר מועדון הלקוחות ולקרוב משפחה מדרגה ראשונה, ככל שבמסגרת אותה הזמנה ביצע חבר המועדון הזמנה הן עבורו והן עבור קרוב המשפחה מדרגה ראשונה. בתקנון זה למונח "קרוב מדרגה ראשונה" המשמעות כדלקמן: בן/בת זוג, ילד (עד גיל 18).
 
13. כל חבר מועדון הלקוחות יהיה אחראי לעדכן את החברה בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת דואר אלקטרוני (E-MAIL), מספר טלפון או כל פרט רלוונטי אחר. 
 
14. ניתן להצטרף למועדון הלקוחות באמצעות פניה למרכז ההזמנות הרשמי של רשת מלונות פתאל, בטלפון: 03-5110000 / 3222*/2020* או באתר הרשת או בדלפקי הקבלה של מלונות רשת פתאל בישראל. 
 
15. למען הסר ספק, יובהר כי לא ניתן יהיה ליהנות מהטבות המועדון בעת ביצוע הזמנות הנעשות באחת מן הדרכים הבאות:
 
15.1. באמצעות סוכן. 
 
15.2. כל הזמנה אשר התשלום בגינה נעשה באמצעי תשלום שאינו מדיד ו/או שערכו אינו נקוב בש"ח, לרבות אך לא רק: תלושי נופשונית, תלושי רעיונית, שוברי נופש/כסף של החברה, מכל סוג שהוא, בין אם אותם השוברים הונפקו/נמכרו ע"י החברה באופן ישיר ובין באמצעות ו/או ע"י צד ג', מכתבי זכייה מכל סוג שהוא, מכתבי פיצויי והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של רשת מלונות פתאל.
 
15.3. הזמנה שנעשתה עבור קבוצה (הווה אומר, הזמנה שנעשתה עבור למעלה מ-10 חדרים לאותו מלון ובאותו מועד) או על ידי "ועד" כלשהו. 
 
16. החברות במועדון הלקוחות הינה אישית, ואינה ניתנת להעברה בצורה כלשהי, לרבות בדרך של מכירה או ההעברה ללא תמורה לצד שלישי כלשהו. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, קרוב משפחה מדרגה ראשונה (כהגדרתו לעיל) רשאי לממש את ההטבות לצורך שהייה במלון בכפוף לכך שבמסגרת שהיית קרוב המשפחה מדרגה ראשונה, שהה גם חבר מועדון הלקוחות עצמו. 
 
17. כתנאי למימוש הטבות המועדון כהגדרתן בתקנון זה, יידרש חבר מועדון הלקוחות להציג תעודה מזהה במלון הרלוונטי. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי חבר המועדון יידרש במהלך ביצוע ההזמנה, או לכל המאוחר, בעת הגעתו למלון, לעדכן את נציג המלון כי הינו חבר מועדון לקוחות. 
 
18. החברות במועדון הלקוחות תהא תקפה למשך שנתיים (עשרים וארבעה חודשים) מיום שאושרה ההצטרפות למועדון הלקוחות, ו/או בקשה לחידוש חברות במועדון הלקוחות.
 
19. בנוסף ומבלי לגרוע מזכויותיה כמפורט לעיל ובכפוף לאמור לעיל, רשת מלונות פתאל תיזום מפעם לפעם שיתופי פעולה עם גופים מסחריים בתחומים מגוונים ובמסגרת שיתופי הפעולה או הסכמים אחרים. חבר אשר יביע התנגדותו לשיתוף הפעולה, יהיה רשאי להודיע על כך לרשת מלונות פתאל בכתב בדואר רשום, עם קבלת הודעתו לא יופנה אליו כל גורם ע"י רשת מלונות פתאל.  
 
20. על אף האמור לעיל, רשת מלונות פתאל שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון הלקוחות מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 
הצטרפות למועדון הלקוחות
 
21. ההצטרפות למועדון הלקוחות כרוכה בתשלום דמי חבר (לעיל ולהלן: "דמי החבר"). החברה רשאית לשנות את תעריפי דמי החבר למועדון מעת לעת.
 
ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי חבר המועדון
 
22. כל חבר יהיה זכאי לפרוש ממועדון הלקוחות ורישומו כחבר יבוטל ויימחק תוך שלושים (30) ימים מיום הודעתו שנשלחה במכתב רשום על רצונו כאמור. במקרה כזה הודעתו כאמור תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון הלקוחות לרבות אך לא רק על זכותו לקבלת ההטבה. למען הסר ספק מובהר, כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות. 
 
23. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 22 לעיל, הצטרפות חבר למועדון הלקוחות ניתנת לביטול על ידו תוך 14 ימים מיום הצטרפותו למועדון הלקוחות. החליט החבר לחזור בו מההצטרפות למועדון הלקוחות כאמור יודיע על כך מיד למשרדי מועדון הלקוחות, בהתאם לדרכים הקבועות לכך בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981, והתשלום ששילם במעמד חתימת הסכם זה יושב לו בערכו השקלי הנקוב תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה או מיום קבלת התשלום, לכל המאוחר. מובהר, כי זכאותו של חבר מועדון הלקוחות לקבל בחזרה את התשלום ששילם במעמד חתימת הסכם זה, בהתאם להודעת הביטול כאמור בסעיף זה, מותנת בכך שממועד הצטרפותו למועדון, חבר מועדון הלקוחות לא ניצל בפועל כל הטבה, מכל סוג שהיא, המוגדרת בתקנון זה בתקופת 14 הימים האמורים, בה יכול החבר לבטל התקשרותו, ואם בטלה כאמור - גם לאחר מכן, לא יוכל החבר לממש את זכויותיו בהתאם לתקנון זה.
 
ביטול החברות במועדון הלקוחות על ידי המועדון
 
24. החברה שומרת על הזכות לבטל חברות במועדון הלקוחות, בכל מקרה של אי עמידה בתקנון זה ו/או בכל מעשה ו/או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשמה הטוב של החברה ו/או בעסקיה ו/או במועדון, בפעילויות שבו ו/או במי מטעמה של החברה, לרבות במקרים של אלימות פיזית ו/או מילולית של חבר מועדון כלפי אורח המלון ו/או החברה ו/או עובדי החברה ו/או בשל התנהגות בלתי הולמת מצד חבר המועדון, במהלך השהייה במלונות רשת פתאל, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי להפסיק חברותו של חבר במועדון, ועם קבלת ההודעה יחדל חבר המועדון מלשמש כחבר, ותמנע ממנו האפשרות מקבלת ההטבות המנויות במועדון. למען הסר ספק מובהר כי במקרה כזה לא יהא חבר מועדון הלקוחות זכאי להחזר דמי החברות שנגבו ו/או לכל פיצוי ו/או שיפוי בקשר עם חברותו במועדון הלקוחות, למעט במקרה של הרחקת החבר מהמלון הרלוונטי, בשל התנהגות אלימה, וכן הרחקתו מיתר מלונות הרשת, לתקופה של 18 חודשים, שאז, לפנים משורת הדין, יושב לחבר המועדון החלק היחסי של דמי החברות שנגבו, בהתאם לתקופה שנותרה עד למועד הסיום המקורי של חברותו במועדון.
 
ההטבות
 
25. חבר מועדון הלקוחות, אשר חברותו בתוקף, ייהנה מהטבות כדלהלן, ברשת מלונות פתאל בישראל: 
 
25.1. הנחה קבועה של עשרה אחוזים (10%) ממחיר החדר הקבוע במחירון. ההנחה תהא תקפה החל מהשהייה הראשונה. 
 
25.2. הנחה של עשרה אחוזים (10%) במסעדות המלון ובשימוש במתקני הספא לרבות טיפולים (ככל שקיים ספא במלון).
 
25.3. הנחה של עשרה אחוזים (10%) ממחיר המחירון בעת הזמנת "ימי כיף"/"חבילות ימי כיף"/"חבילות ספא" באחד ממלונות הרשת.  
 
25.4. הנחה קבועה בסך של חמישה עשר אחוזים (15%) בחודש נבחר בשנה (ההנחה לא תקפה בחודש אוגוסט ולא ניתנת למימוש בחגי ישראל ו/או מועדים לשמחה, ככל שחלים בחודש הנבחר). 
 
ההנחה לפי סעיף זה ניתנת למימוש החל מהשהייה השנייה בלבד, כאשר מועד השהייה השנייה יהיה לפחות שבועיים לאחר מועד השהייה הראשונה.
 
25.5. הנחה של עשרים אחוזים (20%) בחודש יום ההולדת של חבר המועדון ושל בן/בת הזוג של חבר המועדון וכן בחודש יום הנישואין, כפי שהוזנו ביום אישור ההצטרפות למועדון הלקוחות. בנוסף, במהלך חודשים אלה (חודש יום ההולדת וחודש יום הנישואין), החבר במועדון הלקוחות יהיה זכאי להנחה נוספת של עשרה אחוזים (10%) בהזמנה של עד  3 (שלושה) חדרים נוספים, לחברים ובני משפחה של חבר המועדון, וזאת בתנאי שהחדרים הנוספים יוזמנו באותו המלון ולאותם התאריכים כמו בעל החברות במועדון הלקוחות. 
ההנחה לפי סעיף 25.5 זה ניתנת למימוש החל מהשהייה השנייה בלבד, כאשר מועד השהייה השנייה יהיה לפחות שבועיים לאחר מועד השהייה הראשונה. עוד מובהר, כי תנאי למימוש הטבה זו הוא שמלוא השהייה אשר בגינה מומשה ההטבה תבוצע במהלך חודש יום ההולדת בלבד.  
 
25.6. מובהר, מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כי ביחס להנחות המפורטות בסעיפים 25.1, 25.4 ו- 25.5, קרי הנחה קבועה ממחיר החדר הקבוע במחירון ו/או הנחת יום הולדת ו/או יום נישואין ו/או חודש נבחר, לא יינתן כפל ו/או אפשרות צבירה של ההנחות, והמשתתף יהיה זכאי לקבל סוג אחד בלבד של הנחה בכל שהייה, בהתאם לתנאי זכאותו כמוגדר בתקנון זה. 
 
25.7 מובהר בזאת כי ההנחות המפורטות בסעיפים 25.4-25.5 לעיל, קרי, הנחת יום הולדת ו/או יום נישואין ו/או חודש נבחר אינן תקפות במסגרת הזמנת "ימי כיף"/"חבילת ימי כיף"/ "חבילת ימי ספא"/ מבצעי Weekend Sale'' /אירועים ו/או סופי שבוע מיוחדים (דוגמת פסטיבל 'פתאל רוק', 'פתאל ספיריט' וכד'), שהחברה עורכת מעת לעת. 
 
25.8. מובהר בזאת כי ההנחות המפורטות בסעיפים 25.1-25.5 הנ"ל הינן הנחות ממחיר המחירון שמפורסם על ידי החברה מעת לעת עבור הזמנת לינה או לינה וארוחות בלבד. כמו כן, מובהר כי ככל שהחברה תפרסם מבצעים, לא יהיה כפל הנחות ו/או מבצעים, וההנחות הקבועות בסעיפים הנ"ל תינתנה על מחיר המחירון הרגיל ולא על מחיר המבצע, ככל שיפורסם.  
 
25.9. בעת הזמנת אירוח משולב בטיסה, חבר המועדון יהיה זכאי לממש את ההטבה המנויה בסעיף 25.1 בלבד, קרי הנחה קבועה של עשרה אחוזים (10%) ממחיר החדר הקבוע במחירון.
 
25.10. תשורה בחדר ביום הראשון של ההגעה, לשיקול דעת הנהלת המועדון והמלון הרלוונטי.
 
26. למעט כמפורט בסעיף 25.5 לעיל (הנחה בגובה של 10% עבור שלושה חדרים נוספים בחודש יום ההולדת ובחודש יום הנישואין), מובהר כי כל יתר הטבות המועדון תקפות עבור הזמנה של עד שני חדרים בלבד, וכל זאת בתנאי שחבר המועדון נפש במסגרת אותו אירוח יחד עם קרוביו מדרגה ראשונה (כהגדרת מונח זה בסעיף 12 לעיל) בלבד. הזמנת חדרים נוספים לחברים/ בני משפחה של חבר המועדון, בין היתר, גם בהתאם לזכאותו לפני תקנון זה, לא תזכה את חבר המועדון ו/או האנשים הנוספים שהוזמנו על ידו בהטבות המועדון.
 
27. אם לדעת חבר מועדון הוא זכאי לקבל הטבות עבור שהייה מסוימת, אשר לא זוכו מחשבונו, עליו לפנות בכתב, עד חודשיים לאחר אותה שהייה, למועדון הלקוחות, בדואר רשום ו/או בפקס ו/או בדוא"ל ובצירוף העתק נאמן למקור של החשבונית או כל מסמכים אחרים שיידרש להמציא. אי צירוף של החשבונית ומסמכים כאמור במועד המצוין בסעיף זה, תהווה עילה לאי מתן ההטבה כאמור.
 
תוכנית הנאמנות - הטבת לילה 11 במתנה 
 
28. חבר מועדון אשר יזמין במסגרת חברותו במועדון, חופשה באחד ממלונות רשת פתאל בישראל ו/או במגוון מלונות נבחרים של רשת פתאל בחו"ל (בהתאם לרשימת המלונות המפורטת באתר הרשת, כפי שזו תתעדכן מעת לעת) (בכפוף לאמור בסעיף 48 להלן), באמצעות אתר פתאל או באמצעות מרכז ההזמנות הטלפוני של הרשת בלבד, ויצבור עשרה (10) לילות, בין אם בשהות בודדת ובין אם במספר חופשות, יהא זכאי לממש את הלילה ה-11 בהנחת עלות ממוצעת של עשרת הלילות שצבר ומימש חבר המועדון (כפי שיפורט להלן), וזאת בשהות העוקבת לאחר תום מימוש הלילות כאמור, והכל בכפוף למפורט בתקנון זה (להלן: "הטבת לילה 11 במתנה").
 
29. תוכנית הטבת לילה 11 במתנה, נכנסה לתוקף בקשר להזמנות שבוצעו החל מיום 08.07.2019 (להלן: "יום כניסת התוכנית לתוקף").
 
30. צבירת הלילות לצורך מימוש הטבת לילה 11 במתנה, תתאפשר החל מיום כניסת התוכנית לתוקף, או לחילופין, החל מיום ההצטרפות למועדון הלקוחות, לפי המועד המאוחר מבין השניים.
 
31. חבר מועדון הלקוחות יהא רשאי לצבור את הלילות (כפי שיפורט להלן) וכן לממש את ההטבה כאמור בסעיף זה, במלונות רשת פתאל בארץ ובחו"ל (בכפוף לאמור בסעיף 48 להלן – ביחס למלונות פתאל בחו"ל).
 
32. ערכו המרבי של הלילה ה-11 במתנה, יחושב על פי ממוצע של עשרת הלילות הקודמים שהוזמנו ומומשו בפועל (ואשר שולמה בגינם מלוא התמורה) על ידי חבר המועדון, במסגרת הזמנה קודמת, להזמנה שבמהלכה ינצל חבר המועדון את הלילה ה-11 במתנה (להלן: "ערכו של הלילה ה-11 במתנה"). 
 
33. למען הסר ספק יובהר, כי הזמנות שבוטלו ו/או אשר טרם מומשו, לא יבואו בחשבון לעניין בחינת זכאותו של חבר המועדון בערכו של הלילה ה-11 במתנה ואותם הלילות שבוטלו ו/או אשר טרם מומשו כאמור אף לא יצברו לזכות חבר המועדון לצורך מימוש ההטבה.
 
34.  עוד מובהר, כי במידה ובמסגרת ההזמנה שבה חבר המועדון צבר את הלילה העשירי שמזכה אותו בהטבת לילה 11 במתנה, נכללו לילות נוספים, הרי שלצורך חישוב ערכו של אותו לילה 11 שלו הוא זכאי במתנה, יובאו בחשבון גם ערכם של אותם לילות נוספים שנכללו במסגרת אותה הזמנה, כאשר כמות הלילות הנוספים במסגרת אותה הזמנה (מעבר ללילה העשירי שזיכה אותו בהטבה כאמור) יצברו לזכות חבר המועדון לצורך מימוש הטבה נוספת של לילה 11 במתנה. 
 
35. ואולם, יובהר, כי מאחר וערכם של אותם הלילות הנוספים (כאמור בסעיף 34 לעיל) כבר הובא בחשבון לעניין חישוב הטבת הלילה ה-11 במתנה, הרי שבמידה וחבר המועדון יהיה זכאי ללילה נוסף במתנה, ערכם של אותם הלילות הנוספים לא יובא בחשבון פעם נוספת, כאשר לצורך חישוב ערכו של הלילה הנוסף במתנה כאמור, יובאו בחשבון רק ערכם של הלילות שחבר המועדון יזמין ויממש במסגרת הזמנה עוקבת לאותה הזמנה שבה הוא צבר את הלילה העשירי שזיכה אותו בהטבת לילה 11 במתנה קודמת ואילך.
 
36. מובהר, כי ערכם של הלילות שנצברו, לצורך חישוב ערכו של הלילה ה-11 במתנה, יחושב בהתאם לעלות הבסיסית (לינה + ארוחות שנרכשו כחלק מחבילת האירוח) ששולמה בעבור כל אחד מהלילות הצבורים, ואינם כוללים, בין היתר, תשלום מע"מ  ו/או מס מקומי (לפי העניין) ו/או את עלותם וערכם של השירותים הנוספים, מכל סוג שהוא, לרבות שירותי "אקסטרה" אשר חבר המועדון ו/או מי מטעמו הזמין ו/או מימש במהלך חופשתו.
 
37. ככל שחבר מועדון הלקוחות שילם עבור הנופש במטבעות שונים, בעת צבירת הלילות, הערך של כל לילה יחושב לפי מטבע נקוב בשקלים חדשים, בהתאם לשער היציג ביום השהייה בפועל. 
 
38. תנאי לצבירת הלילות על ידי חבר המועדון, הינו שימוש באמצעי תשלום אישי השייך לאותו חבר מועדון בלבד,  מובהר, כי לילות אשר הוזמנו ו/או שולמו על ידי גורם אחר שאינו חבר המועדון עצמו, לא יצברו לטובת חבר המועדון לעניין מימוש הלילה ה-11 במתנה.   
 
39. אפשרות צבירת הלילות הינה אישית בלבד (ולא ניתנת להעברה לכל גורם שהוא), ותתאפשר רק ביחס לאירוחים שבוצעו בפועל (ואשר שולמה בגינם מלוא התמורה) על ידי חבר המועדון וקרובו מדרגה ראשונה בלבד (כהגדרת מונח זה בסעיף 12 לעיל), עד למכסה של שני חדרים בלבד, ובלבד שחבר המועדון נפש במסגרת אותו אירוח עם קרוביו מדרגה ראשונה. הזמנת חדרים נוספים לחברים/ בני משפחה של חבר המועדון, בין היתר, גם בהתאם לזכאותו לפני תקנון זה, לא תזכה את חבר המועדון ו/או האנשים הנוספים שהוזמנו על ידו באפשרות צבירת הלילות שהוזמנו לצורך מימוש הטבת הלילה ה-11 במתנה. 
 
40. הזכאות של חבר מועדון הלקוחות במימוש הטבת לילה 11 במתנה תתאפשר רק לאחר ביצוע "צ'ק אאוט" עבור 10 (עשרת) הלילות שנצברו. במידה ונצברו עבור חבר מועדון הלקוחות לילות, אך לאחר מכן ייוודע למועדון ו/או לחברה כי חבר מועדון הלקוחות לא השלים את השהות במלון ו/או לא שילם בעצמו עבור השהות במלון ו/או קיים לרשותו חוב במלון ו/או לא נפש בעצמו במלון ( להלן: "לילה לא תקף"), החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר את הלילות הלא תקפים מחשבון חבר מועדון הלקוחות. 
 
41. חבר המועדון יהא זכאי לממש את ההטבה לפי פרק זה, בגובה ערכו של הלילה ה-11 במתנה, על בסיס אירוח של לינה וארוחות בלבד. כל תוספת בגין הזמנת שירותים נוספים במהלך שהיית חבר המועדון במלון, תשולם על ידו באופן מלא. במידה ועלות ההזמנה שבמסגרתה חבר המועדון יממש את הטבת הלילה ה-11 במתנה (להלן: "הזמנת המימוש"), בהתאם לזכאותו לפי תקנון זה, עולה על ערכו של הלילה ה-11 במתנה, חבר המועדון יידרש לשאת בהפרש על חשבונו, לצורך מימוש ההטבה. 
 
מובהר, כי במידה ועלות הזמנת המימוש, בהתאם לזכאותו לפי תקנון זה, תהיה נמוכה מערכו של הלילה ה-11 במתנה, חבר המועדון לא יהיה זכאי לכל החזר כספי ו/או אפשרות צבירת היתרה לשהייה הבאה ו/או לצורך קבלת כל הטבה נוספת. עוד מובהר, מבלי לגרוע מהאמור ברישא לסעיף זה, כי בעת ביצוע הזמנת מימוש במלונות פתאל בחו"ל (בכפוף לאמור בסעיף 48 להלן), ובמידה ועלות הזמנת המימוש כאמור תהיה נמוכה מערכו של הלילה ה-11 במתנה, חבר המועדון יחויב בתוספת תשלום למלון הרלוונטי בסך של (1) יורו אחד. 
 
42. מימוש הטבת הלילה ה-11 במתנה, יעשה באופן כרונולוגי בלבד, בהתאם לרצף הזמנת הלילות על ידי חבר המועדון. מובהר, כי חבר המועדון לא יוכל לדחות את מימוש ההטבה ו/או לצבור לילות במתנה. לאחר מימוש הלילה ה-11 במתנה, ימחקו כל עשרת הלילות הקודמים שהוזמנו ומומשו על ידי חבר המועדון, וחבר המועדון יהיה זכאי להתחיל לצבור לילות חדשים, בהתאם ליתר הוראות תקנון זה.
 
43. אפשרות צבירת הלילות ומימוש הלילה ה-11 במתנה, תתאפשר במהלך תקופת החברות במועדון, ועד לתקופה של 60 (שישים) ימים לאחר סיומה בלבד, ואולם כתנאי למימוש הלילות שנצברו במהלך תקופת החברות שפקעה כאמור, חבר המועדון יידרש לחדש את חברותו במועדון הלקוחות במהלך תקופה של 60 (שישים) ימים מסיום מועד חברותו במועדון. במידה וחבר המועדון לא חידש את חברותו, במהלך תקופה של 60 (שישים) ימים מסיום מועד חברותו במועדון כאמור, הלילות שנצברו ו/או הזכאות למימוש לילה 11 במתנה ימחקו באופן אוטומטי, ולחבר המועדון לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה לעניין זה.  מימוש הטבת לילה 11 במתנה כפופה למדיניות הביטול הנקובה בתקנון המופיע באתר הרשת ובאישור הזמנה המימוש שנשלחה לחבר המועדון (להלן: "מדיניות הביטולים של הרשת"). אם חבר מועדון הלקוחות יבקש לבטל שהות, במסגרתה ביקש לממש את הטבת הלילה ה-11 במתנה, הדבר יהא כפוף למדיניות הביטולים של הרשת. למען הסר ספק, ככל ובהתאם למדיניות הביטולים של הרשת לא תינתן אפשרות לבטל את אותה ההזמנה במסגרתה חבר המועדון ביקש לממש את הטבת הלילה ה-11 במתנה - לא ניתן יהיה לממש את ערכו של הלילה ה- 11 במתנה והוא ימחק מחשבון חבר מועדון הלקוחות.  
 
44. מבלי לגרוע מיתר האמור בתקנון זה, חבר המועדון לא יוכל לצבור לילות שהוזמנו באמצעות אפליקציית "YALA" או באמצעות תוכנית "פתאל על הזמן", המופעלת באתר http://www.fattal-alazman.co.il/ (להלן: "פתאל על הזמן") ו/או באמצעות הזמנה שבוצעה כל אתר ו/או נכס דיגיטלי אחר של החברה, מלבד האתר הרשמי של החברה ( www.fattal.co.il). 
 
45. למען הסר ספק, יובהר, כי לא ניתן יהיה לצבור לילות ו/או לממש את הטבת לילה 11 במתנה באמצעות ביצוע הזמנות הנעשות באחת מן הדרכים המפורטות בסעיפים 15.1, 15.2, 15.3 לעיל ו/או באמצעות ביצוע הזמנות באתר שאינו אתר הרשת – (www.fattal.co.il), לרבות אתר שותף ו/או במסגרת הזמנות ללא עלות ו/או הזמנה במסגרת קופון ו/או הנחה ו/או מימוש הטבה אחרת של המועדון המנויה בסעיף 25 לתקנון זה.  
 
46. במסגרת ביצוע הזמנת המימוש, קרי ההזמנה שבמסגרתה חבר המועדון יממש את הלילה ה-11 מתנה, ניתן לצבור לילות נוספים לצורך מימוש הטבה נוספת, כאשר חישוב ערכם של הלילות שיצברו בהזמנה זו, יעשה לאחר הפחתת ערכו של הלילה ה-11 במתנה, שנצברה עד להזמנה זו מסך עלות הזמנת המימוש, בחלוקה לכמות הלילות שמומשו בפועל במסגרת הזמנת המימוש. במקרה שבו עלות הזמנת המימוש שווה או נמוכה מערכו של הלילה ה-11 מתנה שנוצל במסגרת הזמנה זו, ייצברו הלילות הנותרים להזמנה הבאה, והסכום בגינם יהיה אפס. 
 
47. מובהר, מבלי לגרוע מיתר הוראות תקנון זה, כי לחבר המועדון תינתן האפשרות ליהנות מיתר הטבות המועדון, גם בעת צבירת עשרת (10) הלילות לצורך מימוש הטבת לילה 11 במתנה, ואולם במקרה זה, חישוב ערכו של כל לילה צבור כאמור, לצורך מימוש הטבת לילה 11 במתנה, יעשה רק לאחר הורדת הנחת המועדון הרלוונטית אשר נוצלה ע"י חבר המועדון.  בכל עת, יוכל חבר מועדון הלקוחות להיכנס לאזור האישי שלו באתר הרשת www.fattal.co.il, ולהתעדכן בכמות הלילות שנצברו לזכותו וכן בשווי הממוצע של הלילות שצבר עד לאותה העת.
 
מלונות פתאל בחו"ל 
 
48. על אף האמור בתקנון זה, לרבות בסעיף 25 לעיל, בעת הזמנת חופשה באחד ממגוון מלונות נבחרים של רשת פתאל בחו"ל (בהתאם לרשימת המלונות שמופיעה באתר הרשת כפי שזו תתעדכן מעת לעת), וזאת במקרה של הזמנה שבוצעה באמצעות אתר הרשת (https://www.fattal.co.il) בלבד, חבר המועדון יהיה זכאי להנחה קבועה של עשרה אחוזים (10%) ממחיר החדר הקבוע במחירון (כמפורט בסעיף 25.1 לעיל), וכן להנחה הקבועה בסעיף 25.2 לעיל (קרי, הנחה של 10% על מסעדות המלון ומתקני הספא), בלבד, וכן חבר המועדון יהיה זכאי לצבור לילות וליהנות מהטבת לילה 11 מתנה (כמפורט בסעיפים 28-48 לעיל), בלבד. 
 49. מובהר, כי מלבד האמור בסעיף 48 לעיל, יתר הטבות המועדון לא יחולו בעת הזמנת חופשה באחד ממלונות פתאל בחו"ל. 
 
שינוי ההטבות במועדון הלקוחות או הפסקתן
 
50. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את ההטבות הניתנות ו/או כל חלק מההטבות הניתנות ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן, החברה לא תישא בשום אחריות כלפי החברים במועדון הלקוחות או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסיק את ההטבות הניתנות במועדון הלקוחות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תימסר לחברים במועדון הלקוחות באמצעות הודעה בכתב. 
  
דרכי פרסום של מועדון הלקוחות
 
51. הודעות מועדון הלקוחות בכל דבר ועניין הנוגע לפעילות המועדון לקוחות לרבות, אך לא רק, בעניין שינוי ו/או הוספה ו/או גריעה שייעשו ו/או שבכוונת החברה לבצעם, בתקנון ו/או בהנחות ו/או במחיר החברות במועדון ו/או בכל דבר ועניין הנוגע לזכאות החבר ו/או לפעילות מועדון הלקוחות ו/או הפסקת פעילותו וכיו"ב, ייעשו ע"י מועדון הלקוחות באופן ובדרך כפי שהחברה תמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות כאמור.
 
52. מובהר בזאת, כי מועדון הלקוחות הינו מועדון המופעל באמצעות האינטרנט ובכוונת המועדון לשלוח את המידע לחברים לדוא"ל שיימסר על ידם למועדון. לחברים לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או תלונה בנוגע לאופן העברת ההודעות, בין אם ייעשה באמצעות האינטרנט ובין אם ייעשה בדרך אחרת.
 
אבטחת מידע ושמירה על פרטיות 
 
53. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות, עם זאת החברה אינה יכולה לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי החברים במועדון הלקוחות הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה. 
 
54. החברה תהיה רשאית להשתמש בפרטי החברים במועדון הלקוחות על מנת ליידע את החברים במועדון הלקוחות בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין אותם. מובהר בזאת כי בשום מקרה לא תעביר החברה את פרטי החברים במועדון הלקוחות או כל מידע אחר המזהה אותם באופן אישי לצד שלישי.
 
55. ידוע לחבר המועדון, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר הנמנה על חברי המועדון, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). חבר המועדון מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
 
56. ידוע לחבר המועדון כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי חבר המועדון זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי לחבר המועדון שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.
57. עוד ידוע לחבר המועדון שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות. 
 
סמכות שיפוט 
 
58. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו. 
 
59. בכל מקרה בו יתבע חבר מועדון את המועדון לקוחות ו/או את החברה ו/או מי מבעליה, ייחשב חבר המועדון באופן אוטומטי כמי שביקש לפרוש מחברותו במועדון.
 
שונות 
 
60. מבלי לגרוע מכל יתר האמור בתקנון זה, חבר המועדון ו/או לקוח אשר הצטרף או חידש את חברותו במועדון בתוך 7 (שבעה) ימים ממועד ביצוע הזמנה באמצעות תוכנית פתאל על הזמן, יהיו זכאים להטבת 10% (עשרה אחוזים) הנחה (קרי, ההטבה המפורטת בסעיף 25.1 לעיל) בעת ביצוע הזמנה באמצעות תוכנית פתאל על הזמן. מובהר בזאת למען הסר כל ספק, כי לא תתאפשר מימוש כל הטבה נוספת ו/או אחרת הנובעת מהמועדון ברכישה בפתאל על הזמן, לרבות ובפרט הטבת לילה 11 במתנה. 
 
61. על אף האמור בתקנון זה, לא תינתן כל הטבה/הנחה כמפורט בתקנון זה, בעת בהזמנת חופשה באמצעות אפליקציית "YALA" שמפעילה החברה לרבות ובפרט הטבת לילה 11 במתנה, ו/או באמצעות הזמנה שבוצעה בכל נכס דיגיטלי ו/או אתר אחר שאינו אתר הרשת הרשמי (www.fattal.co.il), וחבר המועדון לא יהיה זכאי להנחות המועדון בהזמנה באפליקציה ו/או בכל אתר אחר כאמור. 
 
62. עם הקמת מועדון לקוחות זה להתקשרויות ו/או הבטחות הקודמות למועדון לקוחות זה, אם ובכלל שנעשו בין החבר המתקשר לרשת מלונות פתאל על ידי מי מנציגיה, לא יהיה כל תוקף והן לא תשמשנה לפרשנות תקנון זה ולא תהווינה ראיה במסגרת כל הליך.
 
63. כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיעה לה על פי המפורט לעיל, או הימנעותה של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.
 
64. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תקנון זה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.
 
65. החברים במועדון הלקוחות אינם רשאים להמחות את זכויותיהם לפי תקנון זה.
 
66. השירות הינו שירות אישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו. 
 
67. במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן. 
 
יצירת קשר עם המועדון 
 
בכל פנייה בנושא מועדון הלקוחות יש לפנות לטלפון 1800-20-20-20/ 2020*  
או לכתובת דוא"ל:fattal&friends@fattal.co.il