1. https://www.fattal.co.il/fattal-hotels-terms-of-use תקנון

תקנון

תקנון אתר פתאל
 
1.כללי:
 
1.1.אתר http://www.fattal.co.il הינו אתר אינטרנט המספק, בין היתר, מידע אודות בתי המלון של רשת מלונות פתאל, השירותים הניתנים על ידי בתי המלון, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן לרכוש חבילות נופש בקשר עם רשת מלונות פתאל, וכמפורט באתר (להלן: "האתר").

1.2.האתר הינובבעלותה הבלעדית שלחברת מלונות פתאל בע"מ, ח.פ 51-067881-6 (להלן: "החברה").
 
1.3.האתר הינובתחזוקת והפעלתה השוטפת של חברת סילברטרוול ח.פ 51-378848-9 (להלן: "מפעילת האתר").
 
1.4.הזמנת חבילות הנופש באמצעות האתר (להלן: "השירותים") באחד או יותר מלונות רשת מלונות פתאל בארץ או בחו"ל, (להלן, בהתאמה: "מלונות פתאל בישראל", "מלונות פתאל בחו"ל" וביחד: "המלונות"), כמפורט להלן, והינה הליך השקול להזמנתחדרים בכל אמצעי אחר. מובהר בזאת כי ניתן לבצע הזמנות למלונות פתאל בישראל בלבד במרכז ההזמנות הרשתי של רשת מלונות פתאל בישראל, ומרכז ההזמנות בישראל, ישמש אך ורק עבור מידע או ביטול עבור מלונות פתאל בחו"ל, בעבור מידע נוסף, ככל שידרש, למלונות פתאל בחו"ל, על ידי משתמש רלוונטי, יש לפנות למלון הרלוונטי בעבורו בוצעה ההזמנה באתר.
 
1.5.הרוכש ו/או המעונייןלרכוש שירותים באמצעות האתר ו/או כל אדם המשתמש או גולש באתר (להלן: "הרוכש" ו/או "המשתמש") מצהיר ומתחייב בזאת כי הואמודע לתקנון האתר ומסכים להוראותיו.
 
1.6.השימוש באתר (כהגדרתו לעיל), לרבות מילוי טפסים אלקטרונים באתר ו/או ביצוע הזמנה באמצעות האתר ו/או הזמנה של אי אילו מן השירותים הניתנים על ידי מפעילת האתר מהווה את הסכמת המשתמש לכל תנאיו ללא כל הגבלה ו/או הסתייגות וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כלטענה ו/או תביעה, במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליוו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 
1.7.הוראות תקנון זה יפות גם לגלישה ו/או שימוש באתר באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טלפונים סלולאריים, מחשבים נישאים וכו').
 
1.8.חלקים מהאתר (כהגדרתו לעיל) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מופנים לנשים וגברים כאחד.
 
1.9.כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות בתקנון גרידא ולא ישמשו לשם פרשנותו.
 
2.תנאי שימוש באתר:
 
2.1.כל אדם, רשאי להשתמש באתר, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: (א) המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות; (ב) למשתמש מלאו 18 שנים לפחות; (ג) המשתמש מתגורר בישראל; (ד) המשתמש הנו בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט; (ה) המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי הבאות: ויזה כ.א.ל, ויזה אלפא דיינרס קלאב, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומסאטרקארד; (ו) המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או דרכון בתוקף.
 
2.2.חלק מהשירותים הניתנים באתר כפופים להשלמתו של הליך הרשמה, במסגרתו יידרש המשתמש, בין היתר, לאשר את הסכמתו לתנאי השירות ולהוראות תקנון זה, וכן למסור פרטים מזהים אודותיו.
 
2.3.החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בשל כך.
 
2.4.המשתמש מצהיר בזאת, כי הוא יודע שהשימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בגלל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בגלל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.
 
2.5.אין לעשות שימוש באתר או בתכניו למטרות מסחריות או כל שימוש אחר, למעט כמפורט בתקנון זה, שלא באישורה הכתוב, מראש, של החברה. יובהר למען הסר ספק כי המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת השירותים ו/או קבלת מידע מהחברה.
 
2.6.החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין ו/או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת השירותים ו/או מידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה וכלפי מפעילת האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם האמור.
 
2.7.החברה עושה הכל כדי שהמידע יהיה נכון ומדויק ככל שניתן, אולם המידע אינו מתיימר להוות ניתוח שלם, מלא או מפורט של כלל הנושאים המפורטים בו והוא משמש מידע כללי בלבד, חלקי ומבוסס בין היתר על נתונים שהחברה רכשה מצדדים שלישיים.
 
2.8.המידע מוצג באתר כפי שהואהחברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים להתאמת המידע לצרכי המשתמש ואינם אחראים כלפי המשתמש בשל אי יכולתו לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. והמשתמש מתחייב כי ישא לבדו באחריות לאופן בו הינו עושה שימוש במידע.
 
3.פרטי רוכש השירותים:
 
3.1.משתמש המעוניין לרכוש השירותים באמצעות האתר יידרש להזין פרטים כנדרש בטופס ההרשמה באתר (להלן: "פרטי הרכישה").
 
3.2.מבלי לגרוע מהאמור בסעיף2.1לתקנון זה, זכאי להשתמש בשירותי האתר אדם אשר ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין, אשר מילא את כל שדות החובה המופיעים בטופס ההזמנה המצוי באתר ובמקרה של ביצוע הזמנת נופש כלשהו באחד מהמלונות באמצעות האתר ו/או הזמנת מוצר ו/או שירות, מולאו נאמנה על ידיו, לרבות ומבלי לגרוע, שמו, כתובת תא הדואר האלקטרוני, כתובת מקום מגוריו, מספר תעודת הזהות שלו או דרכונו, מספר כרטיס האשראי שלו ומספרי טלפון ליצירת קשר עמו.
 
3.3.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מפעילת האתר תהא רשאית למנוע מכל משתמש את השימוש באתר ומלבצע הזמנה כלשהי, באופן זמני או לצמיתות, בכל אחד מהמקרים הבאים:
 
3.3.1.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה המשתמש מסר בעת רישומו פרטים כוזבים ו/או שגויים במתכוון. מובהר בזאת כי הזנת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה ו/או מפעילת האתר תהיינה זכאיות לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין נגד מגיש הרישום הכוזב; לרבות פנייה לערכאות בגין נזקים שנגרמו או שעלולים להיגרם לאתר, לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או מי מטעמן.
 
3.3.2.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העשויים לפגוע במפעילת האתר ו/או בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות מפעילת האתר.
 
3.3.3.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש עשה שימוש לא חוקי באתר ו/או עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד ביצועו של מעשה כזה.
 
3.3.4.אם לדעת מפעילת האתר ו/או החברה, המשתמש הפר את תנאי תקנון זה ו/או כל הסכם נוסף עם מפעילת האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמן.
 
3.3.5.כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 
3.4.מובהר כי המשתמש הינו משתמש פרטי בלבד המעוניין להזמין נופש ו/או להזמין שירות מהאתר לצורכי שימוש פרטי ולא על מנת למכור את הנופש המוצע ו/או את השירותים המוצעים הלאה במכירה קבוצתית ו/או במכירה סיטונאית ו/או במכירה המונית ו/או במכירה של למעלה מ-10 חדרים בהזמנה לאותו מלון ובאותו מועד. שימוש באתר שלא באופן פרטי יזכה את החברה ו/או את מפעילת האתר לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותן על פי כל דין כנגד מבצע המכירה הקבוצתית כאמור.
 
4.ביצוע ההזמנה:
 
4.1.משתמש המעוניין להזמין נופש באתר יזמין את הנופש באמצעות "מערכת הזמנות" של האתר. המערכת תאפשר למשתמש המזמין לבחור את בית המלון המבוקש ולהזין את הפרטים הנדרשים לביצוע ההזמנה.
 
על אף האמור, מובהר כי הזמנת חופשה באחד ממלונות רשת פתאל בחו"ל במדינות הבאות: הולנד, בלגיה, אנגליה, אירלנד, קפריסין, יוון וסקוטלנד, תעשה באמצעות אתר רשת חיצוני אשר מופעל על ידי צד שלישי בכתובת (www.leonardo-hotels.com),אליו יופנה המשתמש טרם ביצוע הזמנה. לפיכך, מובהר, כי כלל הטיפול בנושאי השירות/עדכון/ביטול הזמנה ו/או בכל עניין אחר הקשור למלונות רשת פתאל במדינות הבאות: הולנד, בלגיה, אנגליה, אירלנד, קפריסין, יוון וסקוטלנד יתבצע מצד המשתמש אל מול המלונות באופן ישיר, ללא כל אחריות מצד החברה לעניינים אלה.
 
4.2.הזמנה תהא שלמה, מלאה ומאושרת רק לאחר שהמשתמש קיבל הודעת מערכת המאשרת את נכונות ההזמנה על כל פרטיה והכוללת את מספר ההזמנה (להלן, בהתאמה: "אסמכתא" ו- "הרכישה"). על המשתמש להדפיס את האסמכתא שתשמש אישור לביצוע הזמנתו, ולהציגה בפני פקיד הקבלה בעת הגעתו למלון.
 
4.3.החברה לא תישא בכל אחריות מכל מן וסוג שהוא, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו באופן חלקי ו/או לכל בעיה טכנית, מכל מן וסוג שהוא, ו/או לכל בעיה אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש את השירותים באמצעות האתר.
 
4.4.מובהר כי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי מנהליהן ו/או מי מעובדיהן ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, בכל אופן שהוא, לטעות שתתבצע על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר, והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה כלפיהם.
 
4.5.מתן פרטי כרטיס האשראי במערכת ההזמנות נעשית לשם בטחון בלבד, ככל שלא מופיע ו/או נדרש אחרת, בין במסגרת ההזמנה ובין על ידי המלון הרלוונטי. ככל שלא הופיע אחרת כאמור, התשלום עבור הרכישה יתבצע ישירות במלון הרלוונטי, ביום ההגעה, או בהתאם לדרישת המלון הרלוונטי.
 
על אף האמור בסעיף 4.6 לעיל, מובהר, כי לאחר מסירת פרטי כרטיס האשראי, ולצורך בחינת תקינותו של הכרטיס, החברה תבצע בדיקת תקינות מול חברת האשראי הרלוונטית, כאשר במסגרת בדיקה זו , תתבצע 'תפיסה' של מסגרת אשראי בגובה של כ-1 ₪, כאשר תפיסת המסגרת כאמור תעשה אך לצורך בדיקת תקינות הכרטיס (ומבלי שהמשתמש יחויב בכל סכום בפועל), ואילו לאחר מספר ימים בודדים מסיום ביצוע הבדיקה, אותה המסגרת שנתפסה תשוחרר לאלתר.
 
4.6.כל אדם שיבצע הזמנה באתר יחויב במלון הרלוונטי, במס הטריטוריאלי החל, בהתאמה לדין הקיים במדינה ובעיר בה בוצעה ההזמנה. לשם הבהירות בלבד, יצוין כי אזרח ישראלי אשר יבצע הזמנת תייר עבור מלונות ישראל יחויב במע"מ על פי הדין החל בישראל וככל וביצע הזמנה במלונות פתאל בחו"ל יחול עליו המס המקומי הנדרש עבור המלון הרלוונטי בהתאם לשהייתו. המס הנדרש ישולם במלון הרלוונטי, ביום ההגעה, או בהתאם לדרישת המלון הרלוונטי.
 
4.7.על האף האמור בסעיף4.6לעיל, בחגים ותקופות שיא כהגדרתן בסעיף5.4 להלן, תהא החברה רשאית לחייב מראש את הרכישה (עלות החופשה), וזאת בהודעה מראש למשתמש.
 
 
 
4.8.תשלומים
 
4.8.1.במלונות פתאל בחו"ל לא תתאפשר חלוקת תשלומים ועל המשתמש לשלם את מלוא התשלום עבור החופשה במלון הרלוונטי, ביום ההגעה, או בהתאם לדרישה הרלוונטית בטופס ההזמנה או במלון הרלוונטי.
 
4.8.2.במלונות פתאל בישראל, יהא רשאי המשתמש לשלם עבור הרכישה בתשלומים, בהתאם למדיניות תנאי התשלום של החברה, כמפורט להלן:
 
4.8.2.1.רכישה בסך של עד 2000 ש"ח - מתשלום אחד ועד שישה תשלומים שווים ללא ריבית.
 
4.8.2.2.רכישה בסך של מעל 2,001 ש"ח - מתשלום אחד ועד שנים עשר תשלומים שווים ללא ריבית.
 
4.8.3.תשלום במזומן במלונות פתאל בישראל יבוצע בכפוף לכל דין, לרבות בהתאם להוראות חוק לצמצום השימוש במזומן, תשע"ח-2018.
 
4.9.החברה תהא רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתצטרך להסביר את החלטתה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
 
4.10.ביצוע שינויים ברכישה שנעשתה באתר ניתן לבצע אך ורק באמצעות נציג טלפוני, במחלקת השירות של החברה בטלפון: 03-5110000 או באמצעות דואר אלקטרוני בכתובתinfo@fattal.co.il.
 
4.11.ביטל או שינה משתמש את רכישתו בהתאם לאמור לעיל, התאריך הקובע לביטול הרכישה ו/או לשינוייה יהיה מועד קבלת הפקס ו/או המייל במשרדי החברה או מועד ביצוע שיחת הטלפון ואישור הנציג הטלפוני. במידה ויום קבלת ההודעה בכתב הינו יום מנוחה בישראל, ייחשב מועד הביטול או השינוי יום העבודה הראשון שלאחריו.
 
תשלום באמצעות שובר 'פתאל גיפסט'
 
4.12.משתמש, אשר מחזיק בשובר תקף מסוג 'פתאל גיפטס' (להלן: "שובר הכסף"), יהיה רשאי להזמין חופשה באמצעות האתר השובר תוך ניצול היתרה הכספית הטעונה בו. מובהר, כי שובר הכסף ניתן למימוש בהתאם למחיר המחירון באתר ביחס למלון הרלוונטי. כאשר מובהר כי אין כפל מבצעים והנחות, ולמען הסר ספק, לא תינתן אפשרות לקבלת ההנחות הגלומות במועדון "פתאל וחברים", בעת רכישת אירוחים ו/או כל שירות נלווה מפתאל באמצעות שובר הכסף של פתאל גיפטס.
 
5.מדיניות ביטול הזמנה על ידי המשתמש:
 
5.1."ביטול הזמנה" - ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לחברה, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו.
 
5.2.פנייה לחברה לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בכל אחת מהדרכים הבאות: באמצעות מסירת הודעה לחברה בדלפק הקבלה במלון שהוזמן על ידי המשתמש; בטלפון שמספרו 03-5110000; באמצעות מכתב בדואר רשום לחברה; בדואר אלקטרוני בכתובת info@fattal.co.il;בפקס שמספרו 03-9181903; באתר האינטרנט של החברה. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את שם המשתמש שהזמין את החופשה ואת מספר תעודת הזהות שלו.
 
5.3.מלונות פתאל בחו"ל:
 
5.3.1.משתמש אשר ביצע הזמנה עבור מלונות פתאל בחו"ל, יהא רשאי, טרם ביצוע ההזמנה, לבחור באחת משתי חלופות באשר למדיניות ביטול ההזמנה, כדלקמן:
 
5.3.1.1.ביטול הזמנה בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א -1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן, ביחד: "חוק הגנת הצרכן") כאשר במקרה כאמור המשתמש יהיה זכאי לבטל את הזמנתו עד 48 שעות טרם מועד האירוח ללא תשלום דמי ביטול. במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 48 שעות טרם מועד האירוח ו/או בגין אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה, יגבו דמי ביטול מלאים.
 
5.3.1.2.ביצוע הזמנה ללא אפשרות לביטולה, וזאת בהתאם להוראות סעיף 14ג2 לחוק הגנת הצרכן. מובהר, כי בעת בחירת חלופה זו, המשתמש יחויב בתשלום דמי ביטול מלאים בכל מקרה של ביטול הזמנה (ללא תלות במועד הביטול) ו/או בגין אי הגעה למלון במועד הקבוע לפי ההזמנה.
 
5.4.מלונות פתאל בישראל:
 
5.4.1.במקרה של ביטול הזמנה בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, המשתמש יהיה זכאי להחזר כספי בהתאם להוראות סעיף 14ה(א) 1 לחוק הגנת הצרכן.
 
5.4.2.ככל שתתקבל בקשה לביטול הזמנה, בעונה רגילה, שלא בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 5.4.1 לעיל, יחויב המשתמש בדמי ביטול כלהלן:
 
5.4.3.דמי ביטול בעונה רגילה-קרי ביטול במהלך חודשים ינואר ועד יולי ומחודש ספטמבר ועד לדצמבר, למעט באירועים מיוחדים או בתקופות חג או בתקופת הקיץ (כהגדרתם להלן), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
 
מלונות אילת, ים המלח, טבריה וצפת (מלון כנען)
 
5.4.3.1.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש למעלה מ - 3 ימים טרם מועד האירוח (ללא תלות במועד ביצוע ההזמנה), החברה לא תגבה דמי ביטול בגין ביטול ההזמנה.
 
5.4.3.2.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 3 ימים טרם מועד האירוח (ללא קשר לפרק הזמן שחלף ממועד ההזמנה) ועד 24 שעות טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש. דמי ביטול בסך השווה ל50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.3.3.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 24 שעות טרם מועד האירוח או במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 
כל יתר המלונות בישראל:
 
5.4.3.4.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש עד 24 שעות טרם מועד האירוח (ללא תלות במועד ביצוע ההזמנה), לא תגבה החברה (או מי מטעמה) דמי ביטול.
 
5.4.3.5.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי משתמש פחות מ - 24 שעות טרם מועד האירוח או במקרה אי הגעה למלון במועד האירוח שהוזמן, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.3.6.דמי ביטול בתקופות חג-קרי ביטול אירוח שהוזמן לערבי חג וחג ראש השנה (2-5.10.24), סוכות (16-23.10.24), פסח (10-19.4.25) ושבועות (30.5-2.6.25) (לעיל ולהלן: "תקופות חג"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:


 
מלונות ניקס תל אביב, לאונרדו בוטיק תל אביב, רוטשילד 22, בכר האוס ולאונרדו בוטיק רחובות
 
5.4.3.7.לעניין קבוצת מלונות אלה יחולו בתקופות חג כללי הביטול הרלוונטיים בעונה רגילה (כפי שמופיעים בסעיפים 5.4.3.3-5.4.3.4 לעיל).
 
כל יתר המלונות ישראל
 
5.4.3.8.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש למעלה מ - 7 ימים טרם מועד האירוח (ללא תלות במועד ביצוע ההזמנה), החברה לא תגבה דמי ביטול בגין ביטול ההזמנה.
 
5.4.3.9.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 7 ימים טרם מועד האירוח ועד 24 שעות טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש. דמי ביטול בסך השווה ל50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.3.10.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 24 שעות טרם מועד האירוח או במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.4.דמי ביטול בתקופת הקיץ, קרי ביטול אירוח שהוזמן לחודשים יולי - אוגוסט (בין התאריכים 1.07.24-31.08.24) (לעיל ולהלן: "תקופת הקיץ"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
 
מלונות אילת, ים המלח, טבריה, מלון לאונרדו פלאזה אשדוד, מלון כנען צפת, מלון לאונרדו פלאזה חיפה, מלון בוטניקה חיפה, ומלון לאונרדו פלאזה נתניה
 
5.4.4.1.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה על ידי המשתמש למעלה מ - 7 ימים טרם מועד האירוח (ללא תלות במועד ביצוע ההזמנה), החברה לא תגבה דמי ביטול בגין ביטול ההזמנה.
 
5.4.4.2.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 7 ימים טרם מועד האירוח ועד 24 שעות טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש. דמי ביטול בסך השווה ל 50% (חמישים אחוזים) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.4.3.במקרה של ביטול הזמנה שנעשה פחות מ- 24 שעות טרם מועד האירוח או במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.4.4.האמור בסעיפים 5.4.4.1-5.4.4.3 לעיל כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, כך במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
 
כל יתר המלונות ישראל
 
5.4.4.5.לעניין קבוצת מלונות אלה (מלבד המלונות המפורטים בסעיף 5.4.4 לעיל) יחולו כללי הביטול הרלוונטיים בעונה רגילה (כפי שמופיעים בסעיפים 5.4.3.5- 5.4.3.4 לעיל).
 
5.4.5.דמי ביטול באירועים מיוחדים,  קרי ביטול במסגרת מבצעים מיוחדים ובמסגרת סופי שבוע ו/או חבילות מיוחדות ו/או אירועים מיוחדים שהחברה עורכת, לגביהם נקבע מחירון ייעודי, בין אם לקבוצת אנשים ובין אם לכלל, בין אם פסטיבל ייחודי ו/או אירוע מיוחד שעורכת החברה (להלן: "אירועים מיוחדים"), כאשר ההזמנה כולה נעשתה באמצעות מכר מרחוק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן:
 
5.4.5.1.במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב תוך 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ובלבד שנותרו יותר מ-7 ימי עסקים עד למועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש"ח או בסך של 5% (חמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מבניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
 
5.4.5.2.במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב בחלוף 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), אך מעל 14 ימים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך השווה ל- 25% (עשרים וחמישה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.5.3.במקרה של ביטול הזמנה על ידי משתמש שנעשתה בכתב בחלוף 14 יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא), ופחות מ- 14 ימים טרם מועד האירוח, תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש, באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 
5.4.5.4.במקרה של אי הגעה למלון במועד הקבוע על פי ההזמנה תגבה החברה (או מי מטעמה) מהמשתמש (לרבות מסוכנות נסיעות), באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לחברה על ידי המשתמש  דמי ביטול בסך 100% (מאה אחוז) משווי ההזמנה הכולל.
 
 
6.מדיניות ביטול מכירה על ידי החברה:
 
6.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את המכירה באתר, כולה או חלקה, לרבות בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 
6.1.1.אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
 
6.1.2.אם אירעה תקלה בתקשורת ו/או תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע רכישה מסוימת.
 
6.1.3.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים לדעת החברה את המשך המכירה, ביצועה, השתתפות מספקת בה או מימוש ההזמנה.
 
6.1.4.במידה ותחול טעות בתיאור השירותים, בתנאי השירותים, בתנאי ההזמנה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או בהזנת נתוני המשתמש רשאית החברה לבטל את הרכישה הספציפית.
 
6.1.5.בכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.
 
6.2.הודעה על ביטול או הפסקה כאמור תימסר למשתמש ו/או לרוכש, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש ותשיב לו כל סכום ששולם בגין החופשה שרכש, ככל ששולם.
 
7.שעות קבלה ופינוי חדרים:
 
7.1.מלונות פתאל בחו"ל-
 
7.1.1.במלונות פתאל בחו"ל קבלת חדרים בימים ראשון עד שבת הינה החל מהשעה 15:00.
 
7.1.2.בכל מלונות פתאל בחו"ל פינוי החדרים בימים ראשון עד שבת הינו עד השעה 10:00.
 
יודגש, כי שעות קבלה ופינוי חדרים במלונות פתאל בחו"ל עשויות להשתנות בהתאם למדיניות המלון ובהתאם להזמנה הרלוונטית, ומדיניות המלון הרלוונטית לעניין קבלת או עזיבת חדרים היא הגוברת על האמור בסעיף 7.1 זה.
 
7.2.מלונות פתאל בישראל-
 
7.2.1.בכל מלונות פתאל בישראל קבלת חדרים בימים ראשון עד שישי הינה החל מהשעה 15:00, וקבלת החדרים בשבת ו/או בחג תהא בסמוך לשעת צאת השבת או החג.
 
7.2.2.בכל מלונות פתאל בישראל פינוי החדרים בימים ראשון עד שישי הינו עד השעה 11:00, ופינוי חדרים בשבת ו/או בחג עד השעה 14:00.
 
7.2.3.אורח המעוניין לבצע עזיבה מאוחרת, קרי פינוי חדרו לאחר השעה 11:00 (ביום חול) או לאחר השעה 14:00 (בשבת ובחג) ולא יאוחר מהשעה 20:00, יוכל לעשות זאת במועד ההגעה למלון ("מועד הצ'ק אין") בפנייה לצוות המלון. אישור בקשה כאמור הינה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המלון, כפופה לתפוסת המלון, לאישור הנהלת המלון, ותחויב בתוספת תשלום בסך, כדלקמן: (1) סכום של 170 ש"ח לחדרבמלונות העסקיים(קרי במלונות: לאונרדו אין ים המלח, לאונרדו בוטיק רחובות, NYXתל אביב, לאונרדו בוטיק תל אביב, רוטשילד 22,) ; (2)בכר האוס סכום של 250 ₪ לחדר במלונות באירוח על בסיס 'חצי פנסיון' (קרי במלונות: לאונרדו פלאזה אשדוד, לאונרדו נגב באר שבע, הרודס ים המלח, לאונרדו פלאזה ים המלח, הרודס אילת (הרודס ויטאליס, הרודס בוטיק, הרודס פאלאס), יו מג'יק פאלאס, לאונרדו פלאזה אילת, לאונרדו רויאל ריזורט, לאונרדו פלאזה חיפה, בוטניקה חיפה, NYXהרצליה, הרודס הרצליה, לאונרדו ירושלים, לאונרדו בוטיק ירושלים, לאונרדו פלאזה נתניה, לאונרדו פלאזה טבריה, לאונרדו טבריה, כנען צפת, לאונרדו סיטי טאואר, הרודס תל אביב,לאונרדו גורדון ביץ תל אביב); (3) סכום של 300 ₪ לחדר במלונות 'הכל כלול' (קרי, מלונות לאונרדו קלאב ים המלח, יו קורל ביץ קלאב אילת אולטרה, יו ספלאש ריזורט, לאונרדו פריויליג אילת, לאונרדו קלאב אילת, לאונרדו קלאב טבריה); (4) סכום של 500 ₪ לחדר במלון יו בוטיק כנרת. מובהר בזאת, כי לאורח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או המלון ו/או מי מטעמם בגין חיוב כאמור, ובפנייתו למלון בבקשה לביצוע עזיבה מאוחרת מביע האורח הסכמתו לחיוב חשבונו בדמי העזיבה המאוחרת כאמור.
 
7.2.4.אישרה הנהלת המלון עזיבה מאוחרת כאמור בסעיף7.2.3לעיל, והאורח איחר בפינוי החדר לאחר השעה 20:00 של אותו היום, יחויב האורח בתשלום נוסף בגין איחור כאמור שיחושב לפי תעריף לינה מלא של לילה נוסף במלון בהתאם למחירון המלון התקף באותה עת.
 
7.2.5.אין בהזמנה משולבת (כהגדרתה להלן) כדי לשנות את שעות קבלת ו/או עזיבת החדרים.
 
7.2.6.מיזוג אויר- לא ניתן לשנות את סטטוס הפעולה של מיזוג האויר בחדרים מקירור לחימום (או להיפך) וסטטוס הפעולה כאמור נקבע על ידי בית המלון במערכת מרכזית לפי שיקול דעתו ובהתאם לתנאי מזג האויר. יצוין, כי בכל חדר קיים לוח בקרה נפרד (תרמוסטט), המאפשר לאורח לווסת את הטמפרטורה ומשב הרוח באותו החדר.
 
8.מועדון לקוחות "פתאל וחברים" - המועדון של מלונות פתאל (לשעבר מועדון "שמיים"):
 
8.1.על מנת להצטרף למועדון הלקוחות "פתאל וחברים" של החברה, יש למלא את הפרטים הנדרשים בטופס המתאים המופיע באתר. רוכש אשר הצהיר על חברותו במועדון הלקוחות יהיה זכאי בהתאם למדיניות החברה להטבות, במלונות פתאל בישראל או במלונות פתאל בחו"ל בהתאם למדיניות, כגון: הנחות, שוברי מתנות, עדכונים בדואר אלקטרוני על מבצעים ואירועים מיוחדים, מתנות ועוד, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של מנהלת מועדון הלקוחות. טלפון לבירורים: 03-5110000 תמיכת אי-מיילinfo@fattal.co.il.
 
8.2.רוכש אשר הינו חבר באחד ממועדוני הלקוחות של רשת פתאל יזכה להטבות ולהנחות, המוענקות לחברים במועדון, בעת הזנת פרטי הרכישה. הרוכש מחויב להציג תעודה מזהה בעת הגעתו למלון על מנת להיות זכאי לקבל את ההנחה אשר ניתנה לו בעת ביצוע ההזמנה. במידה ואין ביכולת המשתמש להזדהות כחבר מועדון בעת ההגעה למלון, ההנחה אשר קיבל בעת ביצוע ההזמנה תבוטל והוא יחויב בתשלום המחיר המלא, על פי המחירון התקף באותה עת. למען הסר ספק, יודגש, כי אין כפל מבצעים והנחות בין המועדונים.
 
8.3.מובהר בזאת כי אין כפל מבצעים והנחות, וכי ההנחות התקפות עבור כל מלון רלוונטי יהיו בהתאם לתקנון מועדוני הלקוחות.
 
8.4.יודגש כי חברי מועדוני הלקוחות אינם זכאים לקבל הנחות נוספות על ההנחות הקבועות במחירי הלינה אשר מפורסמות מפעם לפעם על ידי החברה באתר, אלא אם נאמר אחרת.
 
8.5.מובהר ומוסכם, כי בהתאם להוראות החוק, החברה תהא רשאית לשלוח עדכונים בדואר אלקטרוני לכל משתמש שיצטרף באמצעות האתר למועדון הלקוחות של החברה, וזאת באמצעות הרשאה ספציפית ברישום למועדון הלקוחות, והמשתמש מסכים כי לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
 
8.6.למען הסר ספק מובהר כי, תנאי ההצטרפות למועדון "פתאל וחברים", ההטבות המגולמות במועדון וכן פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבאhttps://www.fattal.co.il/fattal-and-friends/terms(להלן: "תקנון מועדון פתאל וחברים"). יובהר כי תקנון זה ותקנון מועדון פתאל וחברים משלימים זה לזה, ואין באחד כדי לגרוע על השני.
 
8.7.מובהר, כי הזמנת חופשה באחד ממלונות רשת פתאל במדינות הבאות: הולנד, בלגיה, אנגליה,  אירלנד, קפריסין, יוון וסקוטלנד, תעשה באמצעות אתר רשת חיצוני אשר מופעל על ידי צד שלישי(בכתובhttp://www.leonardo-hotels.com), אליו יופנה המשתמש טרם ביצוע הזמנה, וחברי מועדוני לקוחות פתאל וחבריםלא יהיו זכאיםלהטבות הקבועות בתקנון מועדון פתאל וחברים בעת הזמנת חופשה במלונות במדינות הנ"ל.


 
9. בעלות וזכויות יוצרים:
 
9.1.זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הינם קניינה של החברה בלבד.
 
9.2.הסימנים המסחריים והאייקונים, לרבות הלוגו, המוצגים באתר זה (להלן: "הסימנים המסחריים") רשומים כדין כזכויות יוצרים של החברה, וחל איסור לעשות שימוש בסימנים המסחריים לכל מטרה שהיא, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.
 
9.3.המשתמש, בגלישתו באתר, מצהיר בזאת, כי ידוע לו שסימני המסחר, המידע והסודות המסחריים הקשורים באתר הם קניינה של החברה. מוצהר בזאת כי אין המשתמש רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה ו/או לצד ג' כלשהו, לרבות זכויות יוצרים והסימנים המסחריים הנחשפים במהלך השימוש והגלישה באתר. השירותים הניתנים באתר וכל המידע הכלול בו הנם רכושה של החברה ואלו מוגנים עלפי ועל ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל.
 
9.4.אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לשכפל, לשדר, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי, למעט במקרים של הורדה(download) לשימוש אישי ולא מסחרי.
 
9.5.המשתמש מתחייב שלא לעשות במידע כל סילוף או שינוי אחר, או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע ובמהימנותו או בכבודה או בשמה של החברה כבעלת זכויות היוצרים בו, או של כל גורם אחר מטעמה.
 
9.6.בכדי לקשר ו/או להציג את האתרhttp://www.fattal.co.ilבאתרים אחרים על גבי רשת האינטרנט, כך שהאתר יהיה "אתר מקושר" יש לקבל מהחברה אישור מראש ובכתב.
 
10.אבטחת מידע ושמירה על פרטיות:
 
הסכמת המשתמש:
 
10.1.אינו מחויב למסור את המידע האישי המפורט להלן. הגלישה באתר, פעילות המשתמש בו או מסירת פרטיו, מעידה על הסכמה למדיניות זו ולשימוש במידע אודותיו, בהתאם לכל דין ולאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). ככל והמשתמש אינו מסכים למדיניות זו, יש להימנע מהמשך גלישה באתר או ממסירת פרטים ויש לפנות לחברה באמצעות אחת מדרכי ההתקשרות כמפורט מטה, על-מנת שנוכל לסייע בדרכים חלופיות לשביעות רצון המשתמש.
 
10.2.החברה לא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך.
 
10.3.למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצדשלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/אובצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אםהתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי, וכן בכלמחלוקת או הליכים משפטיים.
 
10.4.ידוע למשתמש, כי כל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לחברה או למי מטעמה או לכל גורם אחר המבצע רכישה, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע הרשום על שמה של החברה, בכפוף לאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן, בהתאמה: "מאגר המידע" ו-"חוק הגנת הפרטיות"). המשתמש מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
 
10.5.ידוע למשתמש כי החברה ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים לתקנון זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, הכל בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות"). מובהר כי המשתמש זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של החברה ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לחברה, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע. כמו כן מובהר בזה, כי למשתמש שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת הפניות, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו או באמצעות דואר רשום או במייל לחברה.
 
10.6.עוד ידוע למשתמש שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שהחברה מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את החברה ו/או מי מטעמה, בכפוף למגבלות הדין והוראות חוק הגנת הפרטיות.
 
סוג המידע שאנו אוספים ומטרתו:
 
10.6.1.מידע זה עשוי לכלול נתוני גלישה, חשיפה או שימוש בלתי מזוהים, שנשמרים באופן אוטומטי לצרכים סטטיסטיים ואגרגטיביים, לצורך ניהול תקין של האתר והשירותים המוצעים דרכו, תפעולו, פיתוחו וניהולו, שיפור השירות, שיפורים טכנולוגיים, חווית השימוש, הפעלת שירותים נלווים נוספים, שינוי או ביטול תוכן או שירותים קיימים ומטרות נוספות פנימיות, מסחריות וסטטיסטיות, לרבות יצירת קשר עם המשתמש, לצורך מתן שירותים, לצורך שליחה והצגה של תכנים שיווקיים ופרסומיים, לרבות בדרך של הצגת פרסומות מותאמות אישית ברשתות חברתיות; בתוך כך, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובת בפרוטוקול האינטרנט(כתובת(IP, מיקום המכשיר ממנו התבצעה הרשמה, זמני הגישה לשירות ופרטים טכניים נוספים המעידים על אופן הגישה לאתר.
 
10.6.2.כמו כן, בעת השימוש באתר, ועל מנת שהחברה תוכל להיענות לפניות שיועברו אליה, הלה עשויה לבקש פרטי מידע אישיים, כגון: שם, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פירוט של תוכן הפנייה, פרטי תשלום, כגון: כרטיס אשראי או כל מידע אחר הקשור בעצם רכישת השירות ו/או העסקה, כל מידע מזהה אודות המשתמש אשר מסר במסגרת ההרשמה באתר וכן כל מידע מזהה אשר ייאסף אודות המשתמש אגב הגלישה באתר, או אגב הצטרפות לקמפיין מסוים או לפעילות כלשהי של החברה.
 
10.6.3.cookies(או טכנולוגיות דומות) המופעלים באתר עשויים לאסוף פרטי מידע נוספים, כגון זמני כניסה ויציאה מהאתר, אתר האינטרנט שממנו המשתמש הגיע לאתר וכו'.
 
10.6.4.cookies  הינם קבצים המורדים למכשיר ממנו הנכם גולשים באתר (מחשב, טלפון חכם וכו') ואשר מאחסנים סוגי מידע שונים על גבי מכשירכם,בכלל זה כדי לאסוףנתונים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי לאפשר תפעול תקין ומלא של האתר וכו'. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלתcookiesולמחוקcookies.
 
לעיל ולהלן, ביחד "המידע שנאסף" או "המידע
 
מסירתמידעלצדשלישי
 
10.6.5.החברהלא תעביר את פרטיו האישיים של המשתמש לאף גורם אחר ולא תעשה כל שימוש בפרטי אמצעי התשלום של המשתמש אלא לביצוע תשלום בגין רכישה אותה ביקש המשתמש לערוך, כאמור באתר פתאל באמצעות קישור.
 
10.6.6.למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר את פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי, במקרים הבאים: במקרים כמפורט בתקנון זה, על פי חובה שבדין, לתאגידים נוספים מקובצתפתאל לטובת קבלת שירותים מהם, בהתאם לבקשת משתמש, להפעיל או לרכוש  שירותים מצדדים שלישיים דרך החברה ו/או דרך אתר פתאל וזאת לשם השלמת התהליך ומתן שירות עבור המשתמש, לנותני שירות של החברה, על מנת לאפשר ו/או לשפר את האתר ואת חווית הגלישה, על מנת להתאימו להעדפותהמשתמש, לעקוב אחר אופי והיקף השימוש של הגולשים באתר ולשם הצגתמודעות שיווקיות שעשויות לעניין את המשתמש, לצורך טיפול בדיווחים או בקשות שלהמשתמשבמסגרת האתר או במסגרת השתתפות בפעילות או קמפיין, המחייבת שיתוף פעולה עם נותני שירותים קשורים, במקרה של מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בין המשתמש לבין תאגיד מקבוצת פתאל, על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת או לצורך מניעת ביצוע עבירה, במטרה למנוע פגיעה חמורה במשתמשו/או ברכושואו בגופו או ברכושו של צד שלישי או בתאגיד מקבוצת פתאל, במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי או מיזוג של מאגרי מידע של קבוצת פתאל, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מסמך זה, על כל מגבלותיו ותנאיו, בכל מקרה בו תינתן על-ידי המשתמשהסכמה מפורשת לכך.
 
10.6.7.המידע עשוי להיות מועבר ו/או להישמר מחוץ לגבולות ישראל, בקשר עם המטרות המפורטות לעיל.
 
אבטחת המידע
 
10.6.8.החברה עושה נעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה או חדירה על ידי אנשים וגופים בלתי מוסמכים או מורשים.
 
10.6.9.על אף האמצעים המתקדמים בהם נוקטת החברה, היא אינה יכולה להבטיח את אבטחת המידע ושמירתו באופן מוחלט ואינה יכולה להתחייב ששרתיה יהיו חסינים לחלוטין מפני גישה בלתי מורשית למידע האגור בהם. לפיכך, החברה אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות במקרה של חדירה או פריצה ו/או נזק כלשהוא שעלול להיגרם שלא בשליטתה.
 
אתרים של צד שלישי
 
בנוסף, האתר והאפליקציות של החברה עשויים לכלול קישורים לאתרים מצד שלישי (כגון רשתות חברתיות, אתרי סליקה וכד'). אם המשתמש לוחץ על קישור של צד שלישי הינו עושה זאת על אחריותו בלבד, שכן החברה לא שולטת ואינה אחראית למאפייני אתרים אלה, לתנאי השימוש או למדיניות הפרטיות בהם. גלישת המשתמש באתרים של צד שלישי אינה כפופה למדיניות פרטיות זו. מומלץ לעיין גם במדיניות האתר בו  מבוקש להשתמש.
 
זכות לעיין במידע
 
על-פי חוק הגנת הפרטיות, המשתמש, או מי מטעמו, רשאי לעיין במידע אודותיו אשר מצוי במאגרי החברה ואף לבקש מהחברה לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה אל החברה באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות בתקנון זה.
 
שינויים במדיניות הפרטיות
 
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי מסמך זה מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן אוטומטית במסמך ויפורסם באתר. המשך גלישה באתר ו/או קבלת שירות לאחר פרסום ביצוע שינויים כאמור, תעיד על הסכמת המשתמש לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במסמך זה מעת לעת באמצעים שיובאו לידיעת המשתמש.
 
11.הזמנה הכוללת טיסות:
 
11.1.במידה והזמנת המשתמש באתר, כוללת מלבד לינה, גם טיסות בישראל, הלוך ושוב מנמל התעופה בן גוריון או מחיפה לאילת בלבד, ובחזרה, דרך אחת או יותר מחברות התעופה בישראל, דרכן ניתן לבצע הזמנה משולבת לינה וטיסה, באחריות המשתמש לבדוק ולפעול בהתאם להנחיות חברות התעופה באשר לכל עניין הקשור בטיסות אלו, על כן יש לעיין בהנחיות השונות של חברות התעופה. למען הסר ספק, כל שינוי ו/או ביטול ייעשה בהתאם לתנאים של חברות התעופה.
 
11.2.הטיסות מבוצעות על ידי חברות תעופה סדירות ו/או שכר בישראל, וביצוען כפוף לתנאים המפורסמים ע"י חברות התעופה ו/או מנהלי התעופה האזרחיים. למען הסר ספק יובהר כי לחברה ו/או למי מטעמה אין כל אחריות בקשר עם הטיסות המבוצעות על ידי חברות התעופה לרבות בכל הנוגע למסלול, זמני הטיסות, עיכובים, ארוחות וכבודה, ביטולים ושינויים, אשר כולם באחריותן הבלעדית של חברות התעופה. יובהר כי החברה לא תיענה לכל דרישה ו/או תביעה ובכלל זה להחזר תשלום או פיצוי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות ו/או עגמת נפש שנגרמו למשתמש עקב אספקת שירותים אשר בתחום אחריותן של חברות התעופה.
 
11.3.חברות התעופה רשאיות לגבות תוספת תשלום נוספות לרבות בגין ארוחות, משקל עודף לרבות כבודת יד לפי תעריף שנקבע על ידן ועל פי שיקול דעתן הבלעדי. במקרה כאמור, יש להסדיר הנושא מול חברות התעופה ולחברה ו/או למפעילת האתר, ו/או למי מטעמן, אין כל אחריות בקשר לכך.
 
12.כללי:
 
12.1.מספר המקומות במלונות החברה הנו מוגבל וביצוע ההזמנה הינו על בסיס מקום פנוי בלבד, נכון למועד ביצועה.
 
12.2.החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת, והדבר יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי. מובהר, כי החברה תהא זכאית לבצע העברה של אורחים בין מלונות פתאל בישראל בלבד, בהתאם לשיקול דעתה, ובלבד שהעברת האורחים תבוצע למלונות פתאל בישראל באותה רמת אירוח או למלונות משודרגים יותר מרמת האירוח שנרכשה. ההחלטה בדבר רמת האירוח תהיה בהתאם לדירוג המלונות הרשמי של המלונות, וככל שהמלונות הרלוונטיים אינם מדורגים, תהיה ההחלטה נתונה בידי החברה בלבד.
 
12.3.החברה תהא זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, וכל שינוי כאמור יהיה תקף מיידית מאותו רגע הפרסום והלאה ויחייב את המשתמש אלא אם נקבע אחרת במפורש.
 
12.4.המחירים המפורסמים באתר הנם נקובים בשקלים חדשים, עליהם יתווסף מס מקומי ככל שהחוק מחייב. במלונות פתאל בחו"ל התשלום יבוצע במטבע המקומי, במלון, לפי שער הדולר או היורו היציג הקבוע ליום התשלום בפועל.
 
12.5.המחירים המפורסמים באתר מוצגים בערכים מספריים שלמים (ללא אגורות), אך הרוכש יחויב בפועל במחיר המדויק בכפוף להוראות כל דין. על כן, ייתכן שלאחר השלמת הליך הרכישה, המשתמש שביצע את ההזמנה יחויב בפועל במחיר הנמוך בעשרות אגורות (ולא יותר מ-1 ש"ח) ביחס למחיר ההזמנה שפורסם באתר.
 
12.6.אירוח במלונות החברה הינו למבוגרים מעל גיל 18 בלבד; אירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשר בליווי מבוגר מעל גיל 18 בלבד; החברה רשאית לקבוע לפי שיקול דעתה מדיניות שונה בחלק ממלונותיה
 
12.7.לעניין ההזמנה- "תינוק"- מי שגילו עד שנתיים. "ילד"- מי שגילו בין 2-12 שנים.
 
12.8.כל התמונות המוצגות באתר הינן לשם ההמחשה בלבד- מאחר והתמונות מוצגות על גבי צג המחשב של המשתמש ו/או מודפסות ע"י המשתמש מצג המחשב, ייתכנו הבדלים ושינויים בין מראה המלונות ו/או השירותים ו/או החדרים המוצגים בתמונות לבין מראם במציאות.
 
12.9.באתר ניתן למצוא קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, ו/או לתוקפם, ו/או נכונותם ו/או לחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 
12.10.החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מבעליהן ו/או ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, אחור ו/או עיכוב בקבלת המידע כתוצאה מעומסים בקווי תקשורת, שיבוש לרבות השמטה, שגיאה, אי דיוק או עדכניות המידע כתוצאה משיבוש ו/או מתקלה באמצעי תקשורת, חומרה, או התוכנה במערכות המחשב שלהמשתמש, החברה או מכל סיבה אחרת; ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מפעילת האתר ו/או מי מבעליהן ו/או מי ממנהליהן ו/או מעובדיהן ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
 
12.11.החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
 
12.12.את תקנון האתר ניתן למצוא במשרדי החברה בכתובת: יגאל אלון 94 (מגדל אלון 2), קומה 23, תל אביב.
 
12.13.ניתן ליצור קשר עם החברה בטלפון מספר 03-5110000 או לתמיכה באמצעות מיילinfo@fattal.co.il