1. מלונות פתאל
  2. >
  3. https://www.fattal.co.il/fattal-rock-terms תקנון תחרות – פסטיבל פתאל רוק 9

תקנון תחרות – פסטיבל פתאל רוק 9

תקנון תחרות – פסטיבל פתאל רוק 9

1.הגדרות:

"החברה":                                           מלונות פתאל בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים לה.

"הפסטיבל":                                       'פתאל רוק פסטיבל', שיערך על ידי החברה באזור אילת בין התאריכים 2-4.3.2023, בו ישתתפו אמנים שונים.

"משתתף" או "משתתפים":                  בגיר מעל גיל 18 שנים, אשר הזמין נופש בפסטיבל, והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.

"התחרות"/"הפעילות":                        המשתתפים בפסטיבל יענו על שאלות במסגרת 2 שעשועונים שיתקיימו (אחד ביום חמישי - יום שישי והשני ביום שבת) כאשר מי שיענה נכונה בזמן הקצר ביותר על כמה שיותר שאלות יזכה בפרס. לכל שאלון יבחרו שלושה זוכים (סה"כ שישה פרסים) במקומות הראשונים ולהם יוענק פרסים (כהגדרתם בתקנון זה), והכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.

2.תקופת התחרות

2.1.השעשועון הראשון יחל ביום ה' 2.3.2023 בשעה 20:30 ויסתיים ביום ו' 3.3.2023 בשעה 13:00, כאשר השעשועון השני יחל ביום שבת 4.3.2023 בשעה 12:00 עד השעה 13:00 (להלן: "תקופת התחרות"). מועד ההכרזה על הזוכים בתחרות הראשונה  יחול ביום 3.3.2023, בסביבות השעה 13:00 ומועד ההכרזה על הזוכים בתחרות השנייה יחול ביום 4.3.2023 בסביבות השעה 12:00 (להלן: "מועד ההכרזה")

2.2.מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת התחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3.הרשמה לתחרות

3.1.לשם השתתפות בשעשועון על המשתתף:

3.1.1.להזמין חדר אירוח במסגרת הפסטיבל.

3.1.2.לענות על השעשועונים באמצעות לינק ייעודי שיישלח לאורחי הפסטיבל. מובהר כי רק המשתתףעצמו (אשר הזמין חדר אירוח במסגרת הפסטיבל כאמור) יהיה רשאי להשתתף בתחרות ולהשיב על השאלות בשעשועונים וכי חל איסור להעביר את הלינק לכל אדם אחר.

3.1.3.כל משתתף יהיה זכאי להשיב רק פעם אחת על כל שעשועון.

3.2.המשתתף שיזכה בתחרות הינו המשתתף שיענה נכונה בזמן הקצר על כמה שיותר שאלות לפי קביעת המערכת שתפעיל את התחרות מטעם החברה.

3.3.מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות בפרס, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי התחרות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

3.4.החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך הרשמה לאתר השעשועונים  והפעילות באתר. רק מי ששלח בסיום "שגר תוצאה" והיא אכן נשלחה בהתאם להנחיות המופיעות בו ויקלטו אצל החברה, הן שתשתתפנה בתחרות, בכפוף לתקנון.

4.הפרסים:

4.1.במסגרת התחרות יוכלו המשתתפים לזכות בשישה פרסים, בהתאם לפירוט שלהלן:

4.1.1.הפרס למשתתפים שיזכו במקום הראשון (סה"כ משתתף אחד בכל שעשועון)- מכשיר פלאפון של חברת אפל - iPhone 14.

4.1.2.הפרס למשתתפים שיזכו במקום השני (סה"כ משתתף אחד בכל שעשועון)- חופשה בת 2 (שני) לילות, בהרכב של זוג (שני מבוגרים), באחד ממלונות רשת פתאל בישראל (למעט מלונות - הרודס ויטאליס, U בוטיק כנרת ובוטניקה חיפה), למימוש באמצ"ש/ סופ"ש (לבחירת הזוכה), לא כולל חודשים יולי/אוגוסט וחגים.

4.1.3.הפרס למשתתפים שיזכו במקום השלישי (סה"כ משתתף אחד בכל שעשועון) - חופשה בת 2 (שני) לילות, בהרכב של זוג (שני מבוגרים), באחד ממלונות רשת פתאל בישראל (למעט מלונות - הרודס ויטאליס, U בוטיק כנרת ובוטניקה חיפה), למימוש באמצ"ש/ סופ"ש (לבחירת הזוכה), לא כולל חודשים יולי/אוגוסט וחגים.

4.2.החופשות תעמודנה בתוקף למשך כשנה החל ממועד ההכרזה על הזוכים בתחרות, קרי מיום 2.3.2023 ועד ליום 2.3.2024 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה ו/או בחודשים יולי/אוגוסט ו/או במהלך פסטיבלים ו/או אירועים מיוחדים שייערכו במלונות הרשת).

4.3.בסיס האירוח בחופשות הוא על בסיס האירוח הרלוונטי במלון שיבחר על ידי כל אחד מהמשתתפים הזוכים ובהתאם לשיקול דעת החברה.

4.4.השובר למימוש הפרסים, וכן המתנות לזוכים יחולקו למשתתפים הזוכים במועד ההכרזה על הזכייה.

4.5.תיאום החופשות יתבצע מול מחלקת VIPשל החברה, בטלפון: 03-5110049. הזמנת החופשה תתבצע לכל המוקדם כ-3 (שלושה) ימים בטרם מועד ההגעה, בהתאם למחזורי המכירה, על בסיס מקום פנוי ובהתאם לנוהלי הרשת.

4.6.כל אחד מהמשתתפים הזוכים בחופשות נדרש להביא אישור מקורי מהחברה למלון שיבחר על ידו ולהציג תעודה מזהה עם ההגעה למלון.

4.7.כל הפרסים הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה, אין כפל מבצעים והנחות.

4.8.מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתפים להמיר את הפרסים בכסף או בשווה-ערך אחר.

4.9.כל אפשרות לעריכת שינוי בחופשות איננה אפשרית (לרבות שדרוג), אלא בתיאום מראש עם החברה ובתשלום בהתאם למחירון החברה כפי שמתעדכן מעת לעת.

4.10.החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לאיכות הפרסים ו/או לתקינותם ו/או להתאמתם לצרכיו של המשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו), במישרין או בעקיפין, בעטיים של הפרסים, ולא תהא למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה.

4.11.מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.10 לעיל, למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם התחרות ו/או עם הפרסים, והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהתחרות ו/או מהפרסים ו/או לא עלה בידו לממש את החופשות הניתנות במסגרת התחרות.

5.הזכייה בפרסים:

5.1.בתום שתי הפעילויות, יזכו בפרסים (כהגדרתם לעיל) שישה משתתפים סה"כ (3 לכל שעשועון בהתאם לדירוגם מהמקום הראשון ועד למקום השלישי בתחרות) אשר ענו נכונה בזמן הקצר ביותר על כמה שיותר שאלות לפי קביעת המערכת מטעם החברה שתפעיל את התחרות (לעיל ולהלן: "המשתתפים הזוכים", וכל אחד בנפרד יקרא: "המשתתף הזוכה", לפי העניין). המשתתף הזוכה יידרש לעמוד בתנאי תקנון זה ובהנחיות המופיעות בעמוד החברה באתר, וכן בתנאים הבאים:

5.1.1.המשתתף הזוכה מקיים ועומד בכל דרישות תקנון זה.

5.1.2.המשתתף הזוכה הזמין נופש בפסטיבל, שילם עבורו ונכח בפועל בפסטיבל.

5.1.3.המשתתף הזוכה ענה בעצמו על השאלות בשעשועון.

5.1.4.המשתתף הזוכה הינו בגיר אשר מלאו לו 18 שנים.

5.2.מובהר, כי הכרזה על משתתף כזוכה בפרס תעשה על פי החלטת החברה ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

5.3.זכייתו של משתתף כפופה לאישורה של החברה ולעובדה כי המשתתף הזוכה מקיים ועומד בכל דרישות תקנון זה.

5.4.החברה תפרסם את שמו של המשתתף הזוכה בפני משתתפי הפסטיבל.

5.5.החברה תהא רשאית לפרסם את שם המשתתף הזוכה גם בעמוד הפייסבוק של החברה באתר www.facebook.com/FattalIsraelובדף האינסטגרם של החברה באתר http://instagram.com/fattal_hotelsבתום הפעילות.  

5.6.החברה תהא רשאית לשנות את מועד הכרזת המשתתף הזוכה לפי שיקול דעתה. באחריות המשתתף הזוכה לוודא אם הוכתר הוא לזוכה, וכן - ככל שזכה - ליצור קשר עם החברה ולדרוש את הפרס עד שלושה (3) ימי עסקים לאחר תום התחרות. אי-דרישת הפרס במועד תשלול מהמשתתף הזוכה כל אפשרות לקבל את הפרס.

5.7.מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה תהא רשאית להודיע למשתתף הזוכה על זכייתו טלפונית. המשתתף הזוכה שלא יעלה בידי הספק ליצור עימו קשר מהלך 72 שעות ו/או שלא ישיב להודעות שנשלחו/ הושארו לו תוך 72 שעות לאחר הכתרתו כזוכה - לא יהא עוד רשאי לקבל איזה פרס שהוא, ולא יחשב עוד כ"משתתף הזוכה".

5.8.בנוסף, תהיה החברה רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את זהותו של הזוכה בתחרות לרבות תמונתו, פרטי הפרס שבו זכה וכיוצא באלה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמו ו/או תמונתו באמצעי התקשרות.

6.מניעת / הגבלת השתתפות

החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.

7.שונות

7.1.החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.

7.2.מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בתחרות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה. 

7.3.למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות באתר ו/או עם חברת PLAYZONE  (מפעילת השעשוענים), בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות האתר ו/או עמוד החברה באתר. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בשעשועון, לרבות האתר ו/או עמוד הנחיתה באתר, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או למשתתף הזוכה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור.

7.4.המשתתף ו/או המשתתף הזוכה מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מודע לכך כי השעשועון אינו מופעל על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את קליטת שיגור התוצאות ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.

7.5.המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה. 

7.6.מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.

7.7.משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התחרות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.     

7.8.בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו, בין היתר, במסגרת הסיקור והפרסום של התחרות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.

7.9.לא ישתתפובתחרות עובדי החברה, מנהליה, שותפיה, ספקיה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה.

7.10.תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

7.11.בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה. 

7.12.חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס.החברה תהא רשאית, בטרם משלוח השובר למימוש הפרס ו/או לאחר מכן, לפי העניין, לדרוש מהמשתתף הזוכה את סכום המס שהחברה נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.

7.13.לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או כל עניין אחר הנוגע לתחרות וקביעת החברה תהיה סופית ומכרעת.

7.14.הדין החל על מסמך זה - ועל ההשתתפות בתחרות ועל קבלת הפרסים - הנו הדין הישראלי בלבד.סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם התחרות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.

 

ט.ל.ח.