1. מלונות פתאל
  2. >
  3. נופשים ומגרילים הונדה מתנה
  4. >
  5. https://www.fattal.co.il/honda-civic-terms תקנון

תקנון

1. הגדרות:
"מבצע ההגרלות": מבצע הגרלות נושא פרסים בשם "ההגרלה הגדולה" או בשם דומה אחר, שייערך בין התאריכים 01.07.2013 ל- 30.08.2013 בהתאם להוראות תקנון זה. ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית כפי שפורסם ברשומות י.פ. 6041 מיום ט"ו בטבת התש"ע, 01.01.2010, לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977.
"עורכת מבצע ההגרלות": מלונות פתאל בע"מ (ח.פ 51-067881-6) מרכז עזריאלי 3 (מגדל משולש) קומה 35, תל אביב.
"המפקח על מבצע ההגרלות": עו"ד רעות אושעיה ממשרד גורניצקי ושות' ו/או מי שימונה תחתיה על ידי עורכת מבצע ההגרלות ו/או ממלא מקום שימונה על ידה. 
"רשת מלונות פתאל": מלונות בבעלות, ניהול, תפעול או שכירות של עורכת מבצע ההגרלות (בין ישירות ובין באמצעות חברות בבעלותה ו/או קשורות לה ו/או מי מטעמן), המשתייכים במועד המימוש הרלוונטי לרשת מלונות פתאל, ובהם: מרידיאן אילת, מג'יק סאנרייז אילת, מג'יק פאלאס אילת, לאונרדו פלאזה אילת, לאונרדו קלאב אילת, יו קורל ביץ' קלאב אילת, הרודס אילת, רויאל ריזורט אילת, לאונרדו פריוויליג' אילת, מרידיאן ים המלח, לאונרדו קלאב ים המלח, הרודס ים המלח, לאונרדו פריוויליג' ים המלח, לאונרדו אין-עין בוקק, לאונרדו נגב, לאונרדו סיטי טאוור, הרודס ת"א, לאונרדו בזל, לאונרדו בוטיק רמת החיל, לאונרדו סוויט בת-ים, לאונרדו ירושלים, לאונרדו פלאזה ירושלים, לאונרדו טבריה, לאונרדו קלאב טבריה, לאונרדו פלאזה טבריה, לאונרדו חיפה ומלון לאונרדו רחובות, וכן כל מלון עתידי ו/או חסר שמנוהל ו/או ינוהל על ידי עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה, במסגרת רשת מלונות פתאל, יובהר כי לא יהיה בכל שינוי כזה על כל המשתמע מכך כדי לשנות מהוראות תקנון זה ו/או מהתחייבויות עורכת מבצע ההגרלות על פיו.
"הפרסים": שני רכבים משפחתיים חדשים, מתוצרת "הונדה", דגם: סיוויק 5 (חמש) דלתות אוטומטית רמת גימור "comfort" מודל 2013, בהתאם למלאי הקיים אצל היבואן הרשמי של "הונדה". מובהר בזאת כי לעורכת מבצע ההגרלות, בתאום ובהסכמת היבואן הרשמי של "הונדה", הזכות להחליף את דגם הרכב, צבעו ו/או כל אביזר אחר הכלול במפרט הסטנדרטי, בכל רכב אחר, שווה ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
"מרכז ההזמנות": מרכז ההזמנות של עורכת מבצע ההגרלות המנוהל ומתופעל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה, במענה אנושי בטלפון 03-5110050.
"אתר עורכת מבצע ההגרלות" ו/או "האתר": אתר אינטרנט של עורכת המבצע, שכתובתו: www.fattal.co.il 
"סוכני הנסיעות המורשים": סוכני הנסיעות המצויים בקשר עסקי עם עורכת מבצע ההגרלות, בהתאם להסכם סוכן נסיעות ועומדים על פיו. 
 
2. מועדי מבצע ההגרלות
2.1. מבצע ההגרלות יערך החל מיום 01.07.2013 בשעה 00:00 ועד ליום 31.08.2013 בשעה 23:59 (לעיל ולהלן: "תקופת מבצע ההגרלות") ויהיו זכאים להשתתף בו המשתתפים, כאמור, בין היתר, בסעיף 4 לתקנון זה. 
2.2. עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת מבצע ההגרלות, להקדימם או להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.
2.3. עם סיום תקופת מבצע ההגרלות, תערך הגרלה אחת, בסמוך לאחר תום תקופת מבצע ההגרלות, בהתאם לשיקול דעת עורכת מבצע ההגרלות ולא יאוחר מ-30 יום מגמר תקופת מבצע ההגרלות. 
 
3. מטרת מבצע ההגרלות
מטרת המבצע הינה קידום מכירות אצל עורכת מבצע ההגרלות והגברת החשיפה לשירותים הנמכרים וניתנים על ידה.
 
4. הזכאים להשתתף במבצע ההגרלות
4.1. יהיו זכאים להשתתף אוטומטית במבצע ההגרלות כל אדם בגיר, ישראלי, שנפש בחופשה בתאריכי תקופת מבצע ההגרלות, שהוזמנה באמצעות מרכז ההזמנות או אתר עורכת מבצע ההגרלות או באמצעות סוכני הנסיעות המורשים (להלן: "המשתתפים"). 
יובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות במבצע הינו כי בעל ההזמנה הוא ישראלי האוחז תעודת זהות כדין, שנפש בפועל ברשת מלונות פתאל, מימש את החופשה בהתאם להזמנה, העביר מלוא התשלום בגין החופשה, וכל זאת, עד תום תקופת מבצע ההגרלות. 
המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידם למרכז ההזמנות ו/או הממולאים על ידם באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או שנמסרו לסוכני הנסיעות המורשים, מדויקים ובהירים וכי במימוש החופשה הסדירו את מלוא התשלום הנדרש על ידם וזאת עד לתום תקופת מבצע ההגרלות. 
4.2. במסגרת מבצע ההגרלות יוגרלו בין כל המשתתפים הזכאים, הפרסים, כהגדרתם לעיל. מובהר בזאת כי לעורכת מבצע ההגרלות הזכות להחליף את דגם הרכב בכל רכב אחר, שווה ערך, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
5. תנאי מבצע ההגרלות
5.1. כתנאי להשתתפותו במבצע ההגרלות, נדרש המשתתף לנפוש במלון הנמנה על רשת מלונות פתאל, בין תאריכי תקופת מבצע ההגרלות, ולא יאוחר מיום תום תקופת מבצע ההגרלות, לאחר שביצע ההזמנה במרכז ההזמנות או באתר עורכת מבצע ההגרלות או אצל סוכני הנסיעות המורשים בין באמצעות אתר אינטרנט של סוכני הנסיעות המורשים ובין באמצעות הזמנה טלפונית אצל סוכני הנסיעות המורשים, מובהר כי לא יורשו להשתתף בהגרלה מי שהתארח בחופשה במסגרת קבוצה ולא הזמנה בודד ו/או באמצעות אדם אחר או חברה אחרת שאינה סוכני הנסיעות המורשים.
5.2. הזמנת החופשה במרכז ההזמנות ו/או באתר עורכת מבצע ההגרלות או אצל סוכני הנסיעות המורשים, ומימושה, מהווה אישור מצד המשתתף, כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה, מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו. 
5.3. המשתתף מצהיר שידוע לו כי עצם ההשתתפות בהגרלה, תלויה, בין השאר, על זמינותה, תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט, אשר אינה מלאה ורציפה, לפיכך עורכת מבצע ההגרלות, עובדיה וכל הבאים מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב תקלה בשירותי האינטרנט.
5.4. המשתתף ו/או הזוכה מצהירים כי הם מודעים לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיתכנה תקלות טכניות, לרבות בקליטת הנתונים במערכות הרלוונטיות, שישבשו את ההשתתפות בהגרלה ו/או את תוצאותיה.
5.5. למשתתף ו/או לזוכה לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכה מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות  ו/או כל מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור. 
5.6. מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתתף עלולים להביא לשלילת הפרס מהמשתתף שעלה בגורל, הכל לפי שיקול דעתה של עורכת המבצע ומבלי שתעמוד לזוכה כל טענה בעניין.
5.7. בין המשתתפים הזכאים תיערך הגרלה כקבוע בסעיף ‎6 להלן.
 
6. אופן ביצוע ההגרלה
ההגרלה תבוצע לפי תקנון המבצע, במשרדי הנהלת עורכת מבצע ההגרלות, ובהתאם למנגנון המפורט להלן:
6.1. עורכת מבצע ההגרלות תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים ממרכז ההזמנות ומסוכני הנסיעות המורשים. 
6.2. ההגרלה תעשה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל, בצורה רנדומאלית וממוחשבת, שני אנשים, מבין הזכאים להשתתף כאמור בתקנון זה ובהתאם לתנאיו (להלן: "הזכאים שעלו בגורל"). 
6.3. לאחר שיעלו שמות הזכאים שעלו בגורל בהגרלה, עורכת מבצע ההגרלות והמפקח על ההגרלה יוודאו כי אותם זכאים שעלו בגורל: (1) נפשו במלונות רשת פתאל בתאריכי מבצע ההגרלות בהתאם להזמנה שבוצעה כדין אצל מרכז ההזמנות או אתר עורכת מבצע ההגרלות או סוכני הנסיעות המורשים; (2) הסדירו מלוא התמורה עבור החופשה בהתאם להזמנה; (3) נפשו כנופשים סבירים במלון; (4) עמדו בתנאי תקנון זה.
במידה ואכן הזכאים שעלו בגורל ימלאו אחר הנדרש בסעיף זה יהיו הם זכאים לפרסים כמפורט בתקנון זה (להלן: "הזוכה"). 
מובהר בזאת למען הסר ספק כי במידה וימצא כי האדם שעלה בגורל לא עומד בתנאי תקנון זה, לא הציג תעודת זהות או רישיון בתוקף המאמת זהותו, עורכת מבצע ההגרלות תשוב על סעיף ‎6.2, והאדם שיענה על תנאי התקנון, לרבות סעיף זה, יחשב לזוכה, לכל דבר ועניין.
6.4. עורכת המבצע תאתר את הזוכה שעלה בגורל, תודיע לו על זכייתו, ותוודא זכאותו לשם מימוש הזכאות לפרס והכל בכפוף להוראות תקנון זה, לאחר וידוא כאמור, תתאם עם הזוכה מועד לקבלת אישור למימוש הפרס, והכל בכפוף לסעיף ‎8 להלן. 
6.5. במידה ולא יאותר זוכה אשר עלה בגורל, לאחר ניסיון איתור סביר ו/או ימצא כי אינו עומד בתנאי התקנון, יועבר הפרס לזוכה הבא אשר עלה בגורל, וראו בהקשר זה גם את סעיף ‎6.3 לתקנון זה.
6.6. תהליך מבצע ההגרלות וההגרלה דלעיל יערך בפיקוח המפקח על ההגרלות או על ידי מי שמונה מטעם המפקח על ההגרלות לכך.
 
7. רישום ופרסום תוצאות מבצע ההגרלות
7.1. שמות שני הזוכים שעלו בגורל ושזכאותם אושרה כאמור בתקנון זה, יירשמו בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י המפקח. פרוטוקול כאמור בלבד יחייב את עורכת מבצע ההגרלות ויהווה ראיה חלוטה לקיום ההגרלה כדין (להלן: "הפרוטוקול"). 
7.2. עורכת מבצע ההגרלות תפרסם לאחר ההגרלה את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה וכן יפורסם בשני עיתונים יומיים. הפרסום יכלול את שמם של הזוכים כפי שמופיע ברישומי עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
7.3. תוצאות ההגרלה ופרוטוקול ההגרלה יפורסמו באתר עורכת מבצע ההגרלות. בנוסף, תהיה עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותם של הזוכים בהגרלה לרבות תמונתם, פרטי הפרסים שבו זכו וכיוצא באלה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמו ו/או תמונתו באמצעי התקשרות.
7.4. ניתן יהיה לעיין בפרוטוקול באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או בתיאום מראש במשרדי מלונות פתאל בע"מ שבמרכז עזריאלי 3 (מגדל משולש) קומה 35, תל אביב.
 
8. מימוש הזכאות לפרס
8.1. עורכת מבצע ההגרלות תפעל כדי לידע את הזוכים על פי הפרטים אשר באמצעותם ביצעו את ההזמנה במרכז ההזמנות או באתר עורכת מבצע ההגרלות או באמצעות סוכני הנסיעות המורשים, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד ההגרלה.
8.2. במידה שלא ייווצר קשר עם הזוכים, כולם או חלקם, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד ביצוע ניסיון ההתקשרות הראשון ו/או יתברר כי הזוכים, כולם או חלקם, אינם מקיימים ו/או אינם עומדים בכל דרישות תקנון זה, יפסלו הזוכים שאינם עומדים בתקנון כאמור ו/או שלא אותרו, והפרס יעבור לזוכה הבא שעלה בגורל כמפורט בתקנון זה.
8.3. במקרה בו לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא, לספק לזוכים את הפרסים, בהתאם להגדרתם בתקנון זה, יהיו הזוכים זכאים לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. 
8.4. למען הסר ספק יובהר כי הפרס ניתן באופן אישי לזוכה והזוכה לא יוכל להעבירו בתמורה ו/או ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.
8.5. מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף הזוכה להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר.
8.6. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרס איננה אפשרית, אלא בתיאום עם היבואן הרשמי של "הונדה" ובתשלום בהתאם למחירון היבואן. 
8.7. הזוכה אינו מחויב לקבל את הפרס המוענק במסגרת המבצע, אך לא יהיה זכאי לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחר שלא לקבלה בתנאים כאמור בתקנון זה. 
8.8. על מנת לקבל את הפרס על הזוכים להגיע למשרדי הונדה ברח' יצחק שדה 17 בת"א.  לאתר מסירת הרכב לזוכים תבוצע באתר המסירה של היבואן הרשמי של "הונדה", ברח' השר חיים שפירא 15 בראשון לציון, והכל כפי שיתואם בין עורכת מבצע ההגרלות, היבואן הרשמי של "הונדה" והזוכים, ובכל מקרה לא יאוחר מ- 30 (שלושים) ימי עסקים לאחר פרסום תוצאות ההגרלה ולאחר קיום הזוכה הוראות תקנון זה, לרבות תשלום מס (ככל שידרש בהתאם לדין). 
8.9. הזוכה ימלא ויחתום במועד קבלת הפרס על טופס הכולל את פרטיו האישיים (שם פרטי, שם משפחה וכתובת) והמאשר כי נמסרו לו תוצאות ההגרלה וכי נמסר לו הפרס, וזאת לאחר שהציג תעודת זהות או רישיון המאמתת זהותו. זכה בפרס פסול דין – הפרס יימסר אך ורק לאפוטרופוס החוקי, ועל המסמך יחתום גם האפוטרופוס החוקי.
8.10. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרס בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר, מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.
8.11. עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לפרס, טיבו, תקינותו, התאמתו לצרכי המשתתף הזוכה ו/או איכותו, ולא תשא באחריות לכל נזק ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכה (ו/או למי מטעמו), במישרין או בעקיפין, בעטיו של הפרס, ולמשתתף ו/או לזוכה (ו/או למי מטעמם) לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, לרבות אך לא רק, לעניין דגם הרכב, שנת היצור, מפרט הרכב, האביזרים הנלווים ועוד. המשתתף ו/או הזוכה מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה.
8.12. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‎8.11 לעיל, למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי עורכת מבצע ההגרלות בקשר עם המבצע, ועורכת מבצע ההגרלות ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהמבצע ו/או מהפרס. 
 
9. פסילת משתתפים 
משתתף שנפסל על ידי המפקח ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול מלהשתתף במבצע ההגרלה ו/או לזכות בפרס, ולא תהא לו כל זכות לתביעה נגד עורכת מבצע ההגרלות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו במבצע הגרלה.
 
10. המפקח
10.1. המפקח אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלות ו/או תקנון זה, והוא יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלות. החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
10.2. המפקח רשאי לבטל זכייה של משתתף ו/או של משתתף הזכאי להשתתף במבצע ההגרלות, אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו במבצע ההגרלות ו/או זכייתו בהגרלה במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.
 
11. הצהרות המשתתף
המשתתף מצהיר ומתחייב כדלקמן:
11.1. כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה, במועד אישורו את האמור בתקנון זה.
11.2. כי ביצע הזמנה במרכז ההזמנות או באתר עורכת מבצע ההגרלות או באמצעות סוכני הנסיעות המורשים, למימוש בתאריכי תקופת מבצע ההגרלות, וכי נפש ברשת מלונות פתאל בהתאם להזמנה כאמור.
11.3. כי העובדות והנסיבות להשתתפות בהגרלה, ידועות ונהירות לו, וכי הוא מצהיר בזאת כי בדק את כל הפרטים הדרושים לשם השתתפות במבצע ההגרלות, וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של עורכת מבצע ההגרלות. 
11.4. כי בהשתתפותו במבצע ההגרלות ו/או בהסכמתו לקבל את הפרס, במידה והמדובר בזוכה, מביע כל משתתף ו/או זוכה, לפי העניין, את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של המבצע, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.
11.5. כי עורכת מבצע ההגרלות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת מבצע ההגרלות ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה. 
11.6. כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.  
 
12. שונות
12.1. תקנון זה מנוסח, בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
12.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.
12.3. עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות את מבצע ההגרלות ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלות ו/או מכל סיבה אחרת. 
12.4. המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
12.5. עורכת מבצע ההגרלות אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף ו/או הזכאי להשתתף, במישרין או בעקיפין.
12.6. למשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, במקרה בו לא התקבלו אצל עורכת מבצע ההגרלות נתוני הזמנתו ברשת מלונות פתאל, בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת עורכת מבצע ההגרלות.
12.7. המשתתף נותן הסכמתו מראש לאימות פרטיו האישיים כפי שהזינם בעת הזמנתו במרכז ההזמנות או באתר עורכת מבצע ההגרלות או אצל סוכני הנסיעות המורשים. המשתתף מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות בגין אי הכרתה בהשתתפותו במבצע ההגרלות בשל רישום פרטים פיקטיביים ו/או חסרים ו/או שגויים באתר. 
12.8. רישומי עורכת מבצע ההגרלות, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות הזוכה.
12.9. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.       
12.10. במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת הזמנת חופשה במרכז ההזמנות או באתר עורכת מבצע ההגרלות או באמצעות סוכני הנסיעות המורשים ו/או באם המשתתף לא מילא אחר כללי תקנון זה במלואם, רשאית עורכת מבצע ההגרלות לפסול את השתתפותו במבצע ההגרלות.
12.11. חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. עורכת מבצע ההגרלות תהא רשאית לדרוש מהזוכה את סכום המס שעורכת מבצע ההגרלות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה. באחריות זוכה ההגרלה לשלם את המס הנדרש, בהתאם לחוק, בטרם קבלת הפרס במשרדי היבואן הרשמי של הונדה ו/או בכל מקום אחר עליו יסוכם בין היבואן הרשמי של "הונדה", עורכת מבצע ההגרלות והזוכה.
12.12. אגרת רישוי לרכב ו/או כל תוספת שאינה כלולה במפרט הטכני הסטנדרטי של הפרס, שתדרש על ידי הזוכה, תחול על הזוכה בפרס, ולזוכה לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או כנגד היבואן הרשמי של "הונדה" ו/או כנגד מי מטעמם.
12.13. ההשתתפות במבצע ההגרלות אסורה על עורכת מבצע ההגרלות (לרבות סוכני המכירות שלה), עוזרי עורכת מבצע ההגרלות, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם ("בן משפחה" - לעניין זה - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות). 
12.14. מובהר, כי השתתפות במבצע ההגרלות הינה ליחידים בלבד, לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.
12.15. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
12.16. ניתן לעיין בתקנון זה באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות, במשרדי מלונות פתאל בע"מ, במרכז עזריאלי 3 (מגדל משולש) קומה 35, תל אביב ו/או במשרדי המפקח אצל משרד עורכי הדין גורניצקי ושות', רוטשילד 45, קומה 12, תל אביב.
 
ט. ל. ח.