1. מלונות פתאל
  2. >
  3. דרושים בפתאל
  4. >
  5. https://www.fattal.co.il/jobs/prefered-hotels עבודה מועדפת במלונאות

עבודה מועדפת במלונאות

עבודה מועדפת במלונאות – חשוב לדעת! 


על פי חוק הביטוח הלאומי, משולם מענק חד פעמי לחיילים משוחררים משירות חובה, או לבנות שסיימו תקופת שירות לאומי של 24 חודשים (חיילות שהפסיקו את השירות לרגל נישואין זוכות למענק בתנאי שהשלימו 6 חודשי שירות לפחות ונישאו תוך 30 ימים מיום הפסקת השירות), ושעבדו במשך 6 חודשים מלאים בעבודה נדרשת. 
חיילים משוחררים שעבדו פחות מ-6 חודשים מלאים יכולים להיות זכאים בתנאים מסוימים למענק חלקי, במידה שעבדו בעבודה המוגדרת כעבודה מועדפת. 
סכום המענק המלא למי שהשלים תקופת עבודה המזכה במענק – 9,550 שקלים. 
 
תפקידים בבתי מלון המזכים במענק
מלצרות
תורנות אחזקה
קב"טים (קציני ביטחון)
צוות בידור
עוזר טבח
עוזר ברמן
עוזר מציל
עובד בריכה
עובד אחזקה
בל בוי
ניקיון
חדרנות
צ'קר
שטיפת כלים
מארח 
 
המענק מוענק במידה שתענה על שלושת התנאים
1. עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק. 
2. עמדת במינימום תקופת העבודה.
3. זכאות לדמי אבטלה (נדרש רק ממי שהתחיל לעבוד בעבודה הנדרשת לאחר שחלפה שנה מיום שחרורו). 
 
עבודה המוכרת כעבודה מועדפת: מפעלי תעשייה ובתי מלאכה, אתרי בנייה, תחנות דלק ובתי מלון, אתרי גידול חקלאיים ובתי אריזה וטיפול באנשים עם מוגבלויות – פרט לעבודה פקידותית בתחומים אלה, כפי שנקבע ומפורט בחוק.
 
תנאי סף לקבלת המענק
תנאי ראשון: סוג העבודה עבדת בעבודה שהוכרה כעבודה נדרשת לעניין תשלום המענק. 
 
תנאי שני: מינימום תקופת עבודה עבדת שישה חודשים מלאים (רצופים או לא רצופים) באחת מהעבודות שהוכרו כעבודה נדרשת, וזאת במהלך שנתיים (24 חודשים) מיום שהשתחררת משירות חובה. העבודה צריכה להיות במשרה מלאה, על פי הנהוג במקום העבודה, ונדרשים 150 ימי עבודה לפחות. בעבודה בתחום החקלאות ניתן לעבוד 4 חודשים לפחות (100 ימי עבודה לפחות) ולקבל מענק חלקי. ימי מילואים לא יימנו כימי עבודה. אם במקום עבודתך מקובל שבוע עבודה של 5 ימים ועבדת 5 ימים בשבוע, ייחשב כאילו עבדת 6 ימי עבודה בשבוע לעניין צבירת ימי עבודה. 
 
תנאי שלישי: זכאות לדמי אבטלה אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה בתוך השנה הראשונה שלאחר שחרורך, אינך נדרש להיות זכאי לדמי אבטלה. אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לראשונה לאחר שחלפה שנה מיום שחרורך, עליך להיות זכאי לדמי אבטלה ביום תחילת העבודה הנדרשת. תוכל להיות זכאי לדמי אבטלה אם צברת תקופת עבודה כנדרש על פי החוק, בכל עבודה שהיא, בשנה וחצי שקדמו לתחילת עבודתך הנדרשת. 
 
תקופת העבודה המזכה אותך בדמי אבטלה 
עובד חודשי: אם עבדת 360 ימים מתוך 540, שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת. 
עובד בשכר יומי: אם עבדת 300 ימים מתוך 540, שקדמו לתחילת העבודה הנדרשת.
 
180 ימי שירות סדיר וכל ימי מילואים בתקופת 540 הימים ייחשבו כימי עבודה, לעניין קביעת הזכאות לדמי אבטלה. תקופת העבודה לצורך בדיקת הזכאות לדמי אבטלה יכולה להיות רצופה או לא רצופה, וכן ניתן לעבוד אצל מספר מעסיקים, ובלבד שמספר הימים הדרוש נצבר בתוך השנה וחצי שקדמה למועד התחלת העבודה הנדרשת. 
 
לתשומת לבך 
כיוון שהזכאות למענק מותנית בזכאות לדמי אבטלה, ומכיוון שבשנה הראשונה לשחרורך משירות חובה זכאותך לדמי אבטלה מובטחת - מומלץ להתחיל לעבוד בעבודה נדרשת במהלך השנה הראשונה לשחרורך. 
 
למשוחררים משירות קבע: תקופת שירותך בקבע נחשבת כתקופת עבודה, לצורך צבירת מספר ימי העבודה הנדרשים לקבלת דמי אבטלה. 
 
במקרים הבאים לא תהיה זכאי לקבל את המענק 
• התחלת לעבוד לראשונה בעבודה נדרשת רק בשנה השנייה לשחרורך, ולא צברת בשנה הראשונה את מספר הימים הדרוש לזכאות לדמי אבטלה. כלומר, לא היית זכאי לדמי אבטלה ביום תחילת עבודתך הנדרשת. 
• התחלת לעבוד לראשונה בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 19 חודשים או יותר מיום שחרורך משירות חובה (לא תספיק לצבור 6 חודשי עבודה נדרשת עד תום 24 חודשים מיום שחרורך). 
• התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 24 חודשים מיום שחרורך בשירות חובה. 
• לא עבדת בסוגי העבודות ובמקומות העבודה המוכרים בחוק כעבודה נדרשת. 
 
אופן הגשת התביעה 
את התביעה למענק ניתן להגיש בכל אחד מסניפי המוסד לביטוח לאומי ברחבי הארץ על גבי טופס תביעה לתשלום מענק. עם סיום תקופת עבודה מועדפת, יש לגשת למשרד משאבי אנוש במלון על מנת שידאגו למלא עבורך את טפסי התביעה לבקשת המענק. 
 
מסמכים שיש להגיש
1. צילום תעודת שחרור מצה"ל או מסמך אחר מן הצבא, המעיד על מועד סיום שירות החובה של חיילים וחיילות, או אישור על תקופת שירות לאומי בהתנדבות מאחד הגורמים המורשים לכך.
2. אישורי המעסיקים על סוג העבודה שנעשתה, מקום העבודה ותקופת העבודה, בציון מספר ימי העבודה בכל אחד מחודשי העבודה.
3. אם התחלת לעבוד בעבודה נדרשת לאחר שחלפו 12 חודשים מיום שחרורך משירות חובה, עליך להמציא צילומים של כל תלושי השכר בכל עבודה שעבדת בשנה וחצי שקדמה לתחילת העבודה הנדרשת/מועדפת.
 
עבודה המוכרת כעבודה מועדפת: מפעלי תעשייה ובתי מלאכה, אתרי בנייה, תחנות דלק ובתי מלון, אתרי גידול חקלאים ובתי אריזה, טיפול באנשים עם מוגבלויות – פרט לעבודה פקידותית בתחומים אלה, כפי שנקבע ומפורט בחוק. 
 
מועד הגשת התביעה 
תביעה למענק אפשר להגיש לאחר שסיימת לעבוד בעבודה הנדרשת 6 חודשי עבודה מלאים לפחות, ולא יאוחר מ-42 חודשים מיום שחרורך מהשירות הצבאי הסדיר. במידה שתגיש את התביעה לאחר מועד זה, לא תהיה זכאי לתשלום המענק. 
 
ניכויים מתשלום הקצבה
ניכוי מס הכנסה המוסד לביטוח לאומי אינו מנכה מס במקור בעת תשלום המענק, אולם במס הכנסה סכום המענק ייחשב כהכנסה לכל דבר, ויילקח בחשבון יחד עם ההכנסות האחרות לצורך חישוב מס. חייל משוחרר שהכנסתו בשנה שבה קיבל את המענק הגיעה לסף המס, עשוי להידרש על ידי מס הכנסה לשלם מס על המענק, בבואו לערוך תיאום מס או בעת הגשת דו"ח שנתי - בין אם הגשת הדו"ח נעשית ביוזמתו לצורך החזר מס ובין אם על פי דרישת מס הכנסה. 
 
למקבל קצבאות נוספות במוסד 
מענק מופחת למי שקיבל דמי אבטלה אם קיבלתם דמי אבטלה ב-11 החודשים שקדמו לתחילת עבודתכם הנדרשת הראשונה, ישולם לכם מענק בשיעור מופחת. ימי האבטלה בעבורם קיבלתם תשלום יקוזזו מימי העבודה הנדרשת שצברתם. 
 
ערעור על החלטות המוסד לביטוח לאומי 
במידה שהחלטת המוסד לביטוח לאומי אינה מניחה את דעתך, אתה רשאי לערער עליה בפני בית הדין לעבודה. את הערעור עליך למסור לבית הדין לעבודה בתוך 12 חודשים מיום שקיבלת את ההודעה הכתובה של המוסד לביטוח לאומי בדבר החלטתו. 
 
 
בתי הדין האזוריים לעבודה
 
עיר כתובת מיקוד טלפון
ירושלים רח' בית הדפוס 20     97300 02-6546444
תל אביב רח' שוקן 25 66532 03-5128222
חיפה רח' פליים 12 33095 04-8698000
נצרת עילית  קריית יצחק רבין, היכל המשפט  16000 04-6087777
באר שבע  רח' התקווה 5, היכל המשפט 84105 08-6470444
 
הלשכות לסיוע משפטי 
 
* הלשכה בירושלים משרתת גם את תושבי אשקלון, קריית גת, אשדוד ואילת. סיוע משפטי במידה שהחלטת לערער על החלטת המוסד לביטוח לאומי לפני בית דין לעבודה, אתה רשאי לבקש סיוע משפטי חינם מלשכות הסיוע המשפטי הסמוכות למשרד המשפטים. את הבקשה עליך להגיש בטופס בקשה לסיוע משפטי על פי חוק הסיוע המשפטי, אשר ניתן להורדה מאתר משרד המשפטים. את הטופס יש להגיש ללשכת הסיוע המשפטי שבאזור מגוריך.
*פקידי קבלה וכל תפקיד מקצועי המחייב תעודה, אינו מזכה במענק עבודה מועדפת. לברורים בנושא זכאות לעבודה מועדפת יש לפנות לביטוח לאומי באתר ו/או במוקד המידע הקולי