1. מלונות פתאל
  2. >
  3. https://www.fattal.co.il/takanon-peilut תקנון פעילות גולשים - מועדון פתאל וחברים

תקנון פעילות גולשים - מועדון פתאל וחברים

תקנון תחרות פתאל – מועדון פתאל וחברים 
1. הגדרות:
"החברה": מלונות פתאל בע"מ ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים לה. 
"פייסבוק": אתר המרשתת של הרשת החברתית המקוונת "פייסבוק" שכתובתה www.facebook.com.
"עמוד החברה בפייסבוק": העמוד הייחודי הקיים לחברה באתר, לשם קידום מכירות ופרסום רשת מלונות פתאל, שכתובתו: http://www.facebook.com/FattalIsrael.
"משתתף" או "משתתפים": בגיר מעל גיל 18 שנים, בעל חברות פעילה (ובתוקף) במועדון הלקוחות של החברה: 'פתאל וחברים', אשר קיים על שמו חשבון בפייסבוק, והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים בתקנון זה ומסכים להם.
התחרות" / "הפעילות": פעילות שמטרתה להגביר את מודעות הגולשים למועדון של הרשת - פתאל וחברים. במסגרת הפעילות, ידרשו המשתתפים להשיב לשאלה שתוצג במסגרת פוסט ייחודי שיועלה לעבוד החברה בפייסבוק, באמצעות הוספת תגובה מטעמם לפוסט כאמור ובצירוף תיוג של תשעה אנשים נוספים מטעמם. החברה תבחר בזוכה אחד מבין כלל המשתתפים, אשר ביצע את התיוג כאמור והעלה את התשובה היצירתית ביותר, שיזכה בפרס (כהגדרתו להלן), הכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה. 
 
2. תקופת התחרות
2.1. התחרות תחל ביום 24.5.2021 בשעה 12:00 ותסתיים ביום 31.5.2021 בשעה 12:00 (להלן: "תקופת התחרות"). מועד ההכרזה על הזוכה בתחרות יחול ביום 7.6.2021 בשעה 12:00 (להלן: "מועד ההכרזה על המשתתף הזוכה")
2.2. מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת התחרות ו/או מועד ההכרזה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

3. תנאי השתתפות בפעילות  
3.1. לשם השתתפות בתחרות על המשתתף:
3.1.1. להיות בגיר, בעל חברות פעילה (ובתוקף) במועדון 'פתאל וחברים', אשר קיים על שמו חשבון פייסבוק אישי פעיל (לא חשבון חברה או עסק או חשבון לקידום עסק). החברה תהא רשאית לדרוש ממשתתף להציג תעודת זהות בתוקף בעת השתתפותו. לא מסר המשתתף תעודת זהות כאמור החברה תהא רשאית לפסול אותו מהשתתפות בתחרות.
3.1.2. להגיב לשאלה שתוצג בפוסט הייחודי שיועלה על ידי החברה בעמוד החברה באינסטגרם, באמצעות הוספת תגובה יצירתית לפוסט מטעמו, וזאת בתקופת התחרות בלבד (להלן: "המלל").
3.1.3. החברה רשאית לפסול מלל שהועלה לעמוד החברה באתר במידה והנ"ל לא הועלה לפוסט הייחודי שהוקצה בעמוד החברה באתר ו/או במידה והמשתתף לא קיים איזו מההנחיות המופיעות בעמוד החברה באתר ובתקנון זה.
3.2. המלל לא יכיל אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים, לשון רע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו המשתתף ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו ולא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל.
3.3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השתתפות בתחרות כפופה להתחייבות המשתתף שלא להעלות לעמוד החברה באתר במסגרת התחרות תכנים או הצעות העשויים להביך ו/או לפגוע במבקרים בעמוד החברה באתר ו/או במשתתפים אחרים ו/או בחברה ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב. מובהר, כי משתתף אשר לא ימלא אחר ההתחייבות הנזכרת בסעיף זה, לא יהא זכאי להשתתף בתחרות ו/או לזכות במתנה, וכי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב משלבי התחרות, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך. 
3.4. החברה אינה אחראית לעיכובים ו/או לתקלות ו/או לבעיות מסוג כלשהו שיגרמו בתהליך העלאת המלל לעמוד החברה באתר. רק התגובות שיועלו לעמוד החברה באתר בהתאם להנחיות המופיעות בו ויקלטו אצל החברה, הן שתשתתפנה בתחרות, בכפוף לתקנון (התגובות שתשתתפנה בתחרות יכונו להלן: "התגובות שהתקבלו").
3.5. התגובות שהתקבלו יוצגו בעמוד החברה באתר בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
3.6. בעצם העלאת מלל לעמוד החברה באתר, מצהיר ומאשר המשתתף, כי:
3.6.1. הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.
3.6.2. העלאת המלל מהווה אישור מצד המשתתף, ילדיו וכל מי מטעמו (לרבות כל הנהנים מההטבה המגולמת בתחרות), כי קראו תקנון זה בעיון וכי הם מסכימים לכל האמור בו ומקבלים עליהם את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותם.
3.6.3. הפרטים האישיים אותם ימסור במועד ההרשמה נכונים ומדויקים, וכי ידוע לו שפרטים אלה ישמשו את החברה למטרות שיווקיות וסטטיסטיות. 
3.6.4. הוא מודע לכך שהחברה ו/או מי מטעמה אינה מתחייבת לעשות איזה שימוש במלל.
3.6.5. הוא בעל מלוא הזכויות במלל אותו העלה לעמוד החברה באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מצהיר בזאת המשתתף, כי המלל הינו רעיון מקורי שלו ו/או של אדם מטעמו שנתן אישור להעלאתה, וכי אין בו (או בהצגתו ברבים) כל הפרה של זכויות יוצרים, סימן מסחר ו/או של איזו זכות אחרת העומדת לצד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל ואין במלל אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם או ציבור כלשהו. 
3.6.6. העלאת המלל לעמוד החברה באתר על ידי משתתף נעשית על אחריותו הבלעדית, והוא מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להן - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגד המלל על-ידי צד שלישי כלשהו בקשר עם המלל ו/או השימוש שיעשה בו.
3.6.7. בעצם העלאת המלל לעמוד החברה באתר מקנה המשתתף, בין אם זכה במתנה ובין אם לאו ואף אם בוטלה השתתפותו בתחרות מכל סיבה שהיא, את מלוא הזכויות במלל (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לחברה, ובכלל זה מאשר הוא לחברה לעשות, אם תבחר בכך, כל שימוש במלל, לרבות פרסומה (בליווי פרטיו האישיים של המשתתף) ברבים, ולרבות העתקתה, הפצתה, שיווקה, מסירתה לציבור, עיבודה, עריכתה וכל כיוצ"ב, וזאת בכל דרך בה תבחר החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של החברה, והכל - ללא תמורה למשתתף. מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור במלל ו/או בפרטיו האישיים.  
3.7. המשתתף מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהאתר אינו בבעלות ו/או בשליטת החברה, וכי החברה אינה נושאת בכל אחריות שהיא בקשר לאתר ו/או לתכניו ו/או לזמינותו ו/או לתקינותו ו/או לתקינות עמוד החברה בו ו/או לתקינות הליך ההרשמה לתחרות וכן לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם לו ו/או למי מטעמו בשל כך (ככל שייגרם).
3.8. החברה תהא רשאית שלא להעלות לעמוד החברה באתר, או להסיר מעמוד החברה באתר, לפי העניין, כל מלל, מכל טעם שהוא ולפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כי החברה תהא רשאית להסיר מעמוד החברה באתר ו/או למנוע העלאה לעמוד החברה באתר שלל הצעות המעלות חשש להפרת זכויות יוצרים ו/או סימני מסחר ו/או חשש לפגיעה ברגשות הציבור ו/או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו ו/או מכל טעם אחר אותו תראה לנכון.
 
4. הפרס:
4.1. במסגרת התחרות, המשתתף הזוכה שייבחר על ידי החברה (ויעמוד ביתר תנאי תקנון זה) יהיה זכאי לקבלת יום כיף עבורו ועבור 9 אנשים נוספים (שאותם יתייג כתגובה לפוסט הייעודי שהחברה תעלה לעמוד החברה בפייסבוק) במלון הרודס ים המלח ויכלול שימוש במתקני המלון, לוקר, קיט, מגבת, סבונים וארוחת צהריים במסעדת המלון.
 (להלן: "הפרס"). 
4.2. הפרס ניתן למימוש מיום הכרזת הזוכה ועד ליום 31.5.2022 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה ו/או בחודשים יולי-אוגוסט). 
4.3. שובר למימוש לפרס ('יום הכיף') ישלח למשתתף הזוכה בדואר אלקטרוני בתוך 14 ימים ממועד ההכרזה על הזכייה, ובכפוף לקיום כל הוראות תקנון זה בידי המשתתף הזוכה. 
4.4. תיאום הפרס יתבצע מול מחלקת פתאל ישיר של החברה, על בסיס מקום פנוי ובהתאם לנהלי החברה ומחזורי מכירה. 
4.5. על המשתתף הזוכה להביא את אישור הזכייה מטעם החברה למלון ולהציג תעודה מזהה עם ההגעה למלון.
4.6. הפרס הינו אישי ואינו ניתן להעברה, אין כפל מבצעים והנחות.
4.7. מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתף הזוכה להמיר את הפרס בכסף או בשווה-ערך אחר.
4.8. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרס איננה אפשרית (לרבות שדרוג), אלא בתיאום מראש עם החברה ובתשלום בהתאם למחירון החברה כפי שמתעדכן מעת לעת. 
4.9. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לאיכות הפרס ו/או לתקינותו ו/או להתאמתו לצרכיו של המשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו), במישרין או בעקיפין, בעטיו של הפרס, ולא תהא למשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה. 
4.10. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.9  לעיל, למשתתף הזוכה ו/או למי מטעמו לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם התחרות ו/או עם הפרס, והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות משתתף הזוכה כאילו לא רווה נחת מהתחרות ו/או מהפרס ו/או לא עלה בידו לממש את הפרס הניתן במסגרת התחרות. 
 
5. הזכייה בפרס:
5.1. בתום התחרות, יזכה בפרס משתתף אחד אשר תייג תשעה אנשים מטעמו ואשר התגובה שהעלה לפוסט הייחודי, במענה לשאלה שהוצגה ע"י החברה, הייתה היצירתית ביותר, בהתאם לשיקול דעתה של החברה (להלן: "משתתף זוכה") ושיידרש לעמוד בתנאי תקנון זה ובהנחיות המופיעות בעמוד החברה באתר. 
5.2. מובהר, כי הכרזה על משתתף כזוכה בפרס תעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ולמשתתף לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר, כי החברה תהא זכאית, בכל שלב של התחרות, לפסול את השתתפותו ו/או את זכייתו של משתתף פלוני בתחרות.
5.3. זכייתו של משתתף כפופה לאישורה של החברה ולעמידתו בתנאים הבאים:
5.3.1. המשתתף הזוכה מקיים ועומד בכל דרישות תקנון זה. 
5.4. שמו של המשתתף הזוכה יפורסם בפוסט ייעודי בעמוד החברה באתר ביום 31.5.2021 החברה תהא רשאית לשנות את מועד הכרזת המשתתף הזוכה לפי שיקול דעתה. באחריות המשתתף הזוכה לוודא אם הוכתר הוא לזוכה, וכן - ככל שזכה - ליצור קשר עם החברה ולדרוש את הפרס עד שלושה (3) ימי עסקים לאחר תום התחרות. אי-דרישת הפרס במועד תשלול מהמשתתף הזוכה כל אפשרות לקבל את הפרס. 
5.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי החברה תודיע למשתתף הזוכה על זכייתו באמצעות הודעת דואר אלקטרוני ו/או שיחת טלפון. המשתתף הזוכה שלא יעלה בידי החברה ליצור עימו קשר עד למועד האחרון לתיאום החופשה ו/או שלא ישיב להודעות שנשלחו ו/או הושארו לו עד למועד האחרון לתיאום החופשה - לא יהא עוד רשאי לקבל איזה פרס שהוא, ולא יחשב עוד כ"משתתף הזוכה". מובהר, כי במקרה זה, יבחר משתתף זוכה נוסף. 
5.6. בנוסף, תהיה החברה רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, בפייסבוק או באמצעי תקשורת אחרים, את זהותו של הזוכה בתחרות לרבות פרטי הפרס שבו זכה וכיוצא באלה. לזוכה לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמו ו/או תמונתו באמצעי התקשרות.
 
6. מניעת / הגבלת השתתפות 
החברה רשאית למנוע ו/או להגביל את ההשתתפות בתחרות לפי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תעמוד למאן דהוא איזו טענה או זכות תביעה כנגדה בקשר עם מניעה ו/או הגבלה כאמור.
 
7. שונות
7.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את התחרות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בתחרות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור. 
7.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בתחרות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.  
7.3. למשתתף לא תהיה כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות בפייסבוק ו/או בעמוד החברה בפייסבוק, בין אם התבצעה על-ידי החברה ובין אם על-ידי אחרים, ו/או תקינות הפייסבוק ו/או עמוד החברה בפייסבוק. החברה ו/או מי מטעמה אינן אחראיות לפעילות התקינה של המערכות באמצעותן ניתן להשתתף בתחרות, לרבות הפייסבוק ו/או עמוד החברה בפייסבוק, ולא תשאנה באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן ו/או לנזקים כלשהם ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף ו/או למשתתף הזוכה בגין שיבושים ו/או הפרעות כאמור. 
7.4. המשתתף ו/או המשתתף הזוכה מודע לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבת תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתתף מודע לכך כי הפייסבוק ו/או עמוד החברה בפייסבוק אינם מופעלים על ידי החברה ו/או מי מטעמה, וכן תתכנה תקלות טכניות שימנעו, בין השאר, את ההשתתפות בפעילות ו/או יגרמו שיבוש התוצאות, ולמשתתף לא תהא כל טענה כלפי החברה בשל כך.
7.5. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.  
7.6. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי התחרות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.   
7.7. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
7.8. בהשתתפותו בתחרות מביע כל משתתף את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של התחרות, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.
7.9. לא ישתתפו בתחרות עובדי החברה, מנהליה, שותפיה, ספקיה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה. 
7.10. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בתחרות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
7.11. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של התחרות, תגברנה הוראות תקנון זה.  
7.12. חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכה בפרס. החברה תהא רשאית, בטרם משלוח השובר למימוש הפרס ו/או לאחר מכן, לפי העניין, לדרוש מהמשתתף הזוכה את סכום המס שהחברה נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכה.
7.13. לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או כל עניין אחר הנוגע לתחרות וקביעת החברה תהיה סופית ומכרעת.
7.14. הדין החל על מסמך זה - ועל ההשתתפות בתחרות ועל קבלת הפרס - הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם התחרות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו. 
ט.ל.ח.