תקנון

תקנון מבצע הגרלות "קליק לחופשה לכל החיים"


1. הגדרות
"מבצע ההגרלות": מבצע הגרלות נושא פרסים בשם "קליק לחופשה לכל החיים" שייערך בין התאריכים 17/3/2014 ל- 7/4/2014, בהתאם להוראות תקנון זה. ההגרלה נערכת בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית כפי שפורסם ברשומות י.פ. 6041 מיום ט"ו בטבת התש"ע, 01.01.2010, לפי חוק העונשין, התשל"ז- 1977. 
"עורכת מבצע ההגרלות": מלונות פתאל בע"מ (ח.פ 51-067881-6) מרכז עזריאלי 3 (מגדל משולש) קומה 35, תל אביב.
"המפקח על מבצע ההגרלות": עו"ד רעות אושעיה ממשרד גורניצקי ושות' ו/או מי שימונה תחתיה על ידי עורכת מבצע ההגרלות ו/או ממלא מקום שימונה על ידה.
"חברי פתאל קליק": חברי אתר עורכת מבצע ההגרלות. 
"רשת מלונות פתאל": מלונות בבעלות, ניהול, תפעול או שכירות של עורכת מבצע ההגרלות (בין ישירות ובין באמצעות חברות בבעלותה ו/או קשורות לה ו/או מי מטעמן), המשתייכים במועד המימוש הרלוונטי לרשת מלונות פתאל במדינת ישראל בלבד, ובהם: מרידיאן אילת, מג'יק סאנרייז אילת, מג'יק פאלאס אילת, לאונרדו פלאזה אילת, לאונרדו קלאב אילת, יו קורל ביץ' קלאב אילת, הרודס אילת, לאונרדו רויאל ריזורט אילת, לאונרדו פריוויליג' אילת, לאונרדו קלאב ים המלח, הרודס ים המלח, לאונרדו פריוויליג' ים המלח, לאונרדו אין-עין בוקק, לאונרדו נגב, לאונרדו סיטי טאוור, הרודס ת"א, לאונרדו בזל, לאונרדו בוטיק רמת החיל, לאונרדו סוויט בת-ים, לאונרדו ירושלים, לאונרדו פלאזה ירושלים, לאונרדו טבריה, לאונרדו קלאב טבריה, לאונרדו פלאזה טבריה, לאונרדו חיפה, לאונרדו פלאזה נתניה, לאונרדו פלאזה אשקלון ולאונרדו בוטיק רחובות, מובהר בזאת, כי רשימת המלונות הינה נכונה למועד תקנון זה, ובהתאמה יתווסף כל מלון עתידי שיצטרף לרשת מלונות פתאל ו/או חסר שמנוהל ו/או ינוהל על ידי עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה, לרשימה זו. עוד מובהר כי היה ואחד מהמלונות המנויים ברשימה זו יחדל מלהיות מנוהל ו/או מתופעל על ידי עורכת מבצע ההגרלות (בין ישירות ובין באמצעות חברות בבעלותה ו/או קשורות לה ו/או מי מטעמן) ו/או ימכר לצד ג' אחר, לא יחשב מלון זה כחלק מהגדרת רשת מלונות פתאל כאמור בס"ק זה, ולא יהא לזוכה כל אפשרות לממש הפרס במלון שאיננו חלק מרשת מלונות פתאל כאמור.
"הפרס למקום הראשון": הזוכה שיוגרל במקום הראשון יוענק פרס בדמות "חופשה לשנה" – 25 (עשרים וחמש) חופשות זוגיות למימוש ב- 25 (עשרים וחמש) שנים (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה ו/או חודשים יולי-אוגוסט), חופשה אחת בכל שנה, בנות 4 (ארבעה) לילות באמצע שבוע ו/או בנות 3 (שלושה) לילות בסוף שבוע כל אחת, על בסיס האירוח הקיים במלון, באחד מרשת מלונות פתאל. 
מובהר בזאת כי מימוש הפרס למקום הראשון יתאפשר בכל אחד ממלונות רשת פתאל בארץ, נכון למועד המימוש, והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
"הפרסים המשניים" הזוכים שיעלו בגורל במקום שני עד חמישים ואחד יוענקו פרסים משניים, בדמות חופשה זוגית, החופשה תהא למשך 3 (שלושה) לילות באמצע שבוע ו/או בנות 2 (שני) לילות בסוף שבוע, על בסיס האירוח הקיים במלון, באחד מרשת מלונות פתאל. 
מובהר בזאת כי מימוש הפרס יתאפשר עד לשנה ממועד קבלתו, בכל אחד ממלונות רשת פתאל בארץ, נכון למועד המימוש, והכל בכפוף לאמור בתקנון זה להלן.
"הפרסים" הפרס למקום הראשון והפרסים המשניים.
"אתר עורכת מבצע ההגרלות": אתר אינטרנט של עורכת המבצע, שכתובתו: www.fattal.co.il (להלן: "האתר")
 
2. מועדים מבצע ההגרלות
2.1. מבצע ההגרלות יערך במשך 21 (עשרים ואחד) ימים החל מיום 17.03.2014 בשעה 00:00 ועד ליום 7.04.2014 בשעה 23:59 (לעיל ולהלן: "תקופת מבצע ההגרלות") ויהיו זכאים להשתתף בו המשתתפים, כאמור, בתקנון זה. 
2.2. עורכת מבצע ההגרלות שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועדי תקופת מבצע ההגרלות, להקדימם או להאריכם ללא הודעה מראש, והכל בהתאם לדין.
2.3. עם סיום תקופת מבצע ההגרלות, תערך הגרלה אחת, בסמוך לאחר תום תקופת מבצע ההגרלות, בהתאם לשיקול דעת עורכת מבצע ההגרלות ולא יאוחר מ-30 יום מגמר תקופת מבצע ההגרלות. 
 
3. הזכאים להשתתף במבצע ההגרלות
3.1. יהיו זכאים להשתתף במבצע ההגרלות כל יחיד בגיר, מעל גיל 21, אשר נרשם כחבר במועדון "פתאל קליק", אשר דבר רישומו לאתר נקלט במערכת ובידיו קוד אישי לאתר "פתאל קליק" ושהוא איננו רשום כסוכן נסיעות ו/או מספק שירותי נסיעות לצדדי ג' ו/או מבצע הזמנות כדרך קבע עבור קבוצות (להלן: "משתתף זכאי" או "המשתתפים").
3.2. מובהר ומודגש בזה, ומבלי לגרוע מהאמור, בין היתר, בסעיף ‎4.2 לתקנון זה, כי משתתף שיזין כתובת אי-מייל לא מזוהה ו/או פרטים פיקטיביים ו/או פרטים לא מלאים לא יהיה זכאי להשתתף במבצע ההגרלות.
 
4. מבצע ההגרלות
4.1. מטרת המבצע הינה שיווק וקידום הרשמות לאתר פתאל אצל עורכת מבצע ההגרלות והגברת החשיפה לשירותים הנמכרים וניתנים במסגרת חברי  פתאל קליק.
4.2. יהיו זכאים להשתתף במבצע ההגרלות המשתתפים כהגדרתם בסעיף 3.1 ובתנאי שנרשמו עד תום תקופת ההגרלות, באתר עורכת מבצע ההגרלות כחברים במועדון פתאל קליק ומילאו את הפרטים לצורך השתתפותם בהגרלה נשוא תקנון זה, והכל מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה ובסעיפים 4.3 ו-5.1 לתקנון זה. 
4.3. למען הסר ספקות מובהר כי תנאי הכרחי להשתתפות במבצע ההגרלות הינו רישום מלא ואמיתי של הפרטים הנדרשים באתר עורכת מבצע ההגרלות. מובהר ומודגש בזאת, כי משתתף שיזין כתובת אי-מייל לא מזוהה ו/או פרטים פיקטיביים ו/או פרטים לא מלאים ו/או לא מדויקים, כמו גם שגגה במי מבין הפרטים האמורים, לא יהיה זכאי להשתתף במבצע ההגרלות ולא יהיה זכאי לקבלת הפרסים, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי והמלא של עורכת מבצע ההגרלות, ומבלי שתעמוד למשתתף כל טענה ו/או תביעה בעניין; המשתתפים במבצע נדרשים אפוא לוודא היטב ועל אחריותם הבלעדית, כי הנתונים הנמסרים על ידם מדויקים ובהירים. 
4.4. במסגרת מבצע ההגרלות יוגרלו בין כל המשתתפים הזכאים, הפרסים כלהלן:
4.4.1. הפרס למקום הראשון: 25 (עשרים וחמש) חופשות זוגיות למימוש ב- 25 (עשרים וחמש) שנים עוקבות, באחד ממלונות עורכת מבצע ההגרלות, בארץ, בכפוף לתנאים להלן:
4.4.1.1. המלונות המשתתפים הם המלונות שבעת הזמנת החופשה ומימושה בפועל, נמנים על רשת מלונות פתאל, בהרכב של זוג, על בסיס האירוח הקיים במלון.
4.4.1.2. כל חופשה שתתאפשר מדי שנה תהיה בת 4 (ארבעה) לילות באמצע שבוע ו/או בנות 3 (שלושה) לילות בסוף שבוע.
4.4.1.3. החופשה תעמוד בתוקפה, למימוש פעם אחת בכל שנה, מיום 01/05/2014 ועד ליום 31/12/2038 (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה ו/או בחודשים יולי אוגוסט). 
4.4.1.4. מובהר בזאת למען הסר ספק כי לא ניתן יהיה לאחד בין החופשות, ומדי שנה יהיה ניתן לנצל חופשה אחת במלונות כאמור.
4.4.2. הפרסים המשניים שיוענקו לזוכים שיעלו בגורל במקום שני עד חמישים ואחד: חופשה זוגית, באחד ממלונות עורכת מבצע ההגרלות, בארץ, בכפוף לתנאים להלן:
4.4.2.1. המלונות המשתתפים הם המלונות שבעת הזמנת החופשה ומימושה בפועל, נמנים על רשת מלונות פתאל, בהרכב של זוג, על בסיס האירוח הקיים במלון.
4.4.2.2. כל חופשה שתתאפשר מדי שנה תהיה בת 3 (שלושה) לילות באמצע שבוע ו/או בנות 2 (שני) לילות בסוף שבוע.
4.4.2.3. החופשה תעמוד בתוקפה, עד לתום שנה מיום הכרזת הזוכים בפרסים המשניים (למעט בחגים יהודים ו/או נוצרים ו/או מועדים לשמחה ו/או בחודשים יולי אוגוסט). 
4.5. למען הסר ספק, ניתן יהיה לממש את הפרסים, במלונות רשת מלונות פתאל, המשתייכים במועד המימוש הרלוונטי לרשת מלונות פתאל, לראות מלונות עתידיים שינוהלו על ידי רשת מלונות פתאל ו/או מי מטעמה, ככל שיהיו, כאילו נכללו בתקנון זה לכתחילה. בכל מקרה שבו יתווספו ו/או יגרעו מלונות מהמלונות הנמנים במועד עריכת מבצע ההגרלות על מלונות פתאל כהגדרתם לעיל, תשתנה אוטומטית הגדרת רשת מלונות פתאל בהתאמה. לא יהיה בכל שינוי כזה על כל המשתמע מכך כדי לשנות מהוראות תקנון זה ו/או מהתחייבויות עורכת מבצע ההגרלות על פיו.
 
5. תנאי מבצע ההגרלות
5.1. כתנאי להשתתפותו בהגרלה (ובמבצע) נדרש המשתתף להצטרף כחבר ל"פתאל קליק" ו/או אם כבר חבר ב"פתאל קליק" להכנס לקישור הייעודי להשתתפות במבצע ההגרלות, למלא מספר נתונים, ביניהם, בין היתר, כתובת דואר אלקטרוני, שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות, טלפון, העדפות נופש ועוד. מסירת הנתונים על ידי המשתתף וחברות קיימת בפתאל קליק מהווה אישור מצד המשתתף, כי הוא קרא בעיון את הוראות תקנון זה, מסכים לכל האמור בו ומקבל עליו את הוראות התקנון, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכן כי הוראות התקנון יחולו עליו ויחייבו אותו. 
5.2. המשתתף מצהיר שידוע לו כי עצם ההשתתפות בהגרלה, תלויה, בין השאר, על זמינותה, תקינותה ושרידותה של רשת האינטרנט, אשר אינה מלאה ורציפה, לפיכך עורכת מבצע ההגרלות ו/או פתאל קליק, עובדיהם וכל הבאים מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, לרבות נזק מיוחד, תוצאתי או עקיף, שנגרם עקב תקלה בשירותי האינטרנט.
5.3. המשתתף ו/או הזוכים מצהירים כי הם מודעים לכך, כי על אף כל האמצעים המושקעים במערכות השונות, מערכות התקשורת, המחשוב והרישום הינן מערכות מורכבות אשר אינן חסינות מטעות או תקלה, לרבות תקלות הנובעות מטעויות אנוש. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תיתכנה תקלות טכניות, לרבות בקליטת הנתונים במערכות הרלוונטיות, שישבשו את ההשתתפות בהגרלה ו/או את תוצאותיה.
5.4. למשתתף ו/או לזוכים לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור, ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור. המשתתף ו/או הזוכים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות  ו/או כל מי מטעמה, בהתרחש מקרה כאמור. 
5.5. מובהר, כי כל טעות, אי בהירות או אי דיוק בנתונים שיימסרו בידי המשתתף עלולים להביא לשלילת הפרסים מהמשתתפים שעלו בגורל, הכל לפי שיקול דעתה של עורכת המבצע ומבלי שתעמוד לזוכים כל טענה בעניין.
5.6. בין המשתתפים הזכאים תיערך הגרלה כקבוע בסעיף ‎6 להלן.
 
6. אופן ביצוע ההגרלה
ההגרלה תבוצע לפי תקנון המבצע, במשרדי הנהלת עורכת מבצע ההגרלות, ובהתאם למנגנון המפורט להלן:
6.1. עורכת מבצע ההגרלות תפעל לקבלתם וריכוזם של פרטי המשתתפים פתאל קליק. 
6.2. ההגרלה תעשה באמצעות תוכנה אשר תעלה בגורל, בצורה רנדומאלית וממוחשבת, 51 (חמישים ואחד) אנשים, מבין הזכאים להשתתף כאמור בתקנון זה ובהתאם לתנאיו. 
6.3. לאחר שיעלו שמם של הזוכים בהגרלה, עורכת מבצע ההגרלות והמפקח על ההגרלה יוודאו כי הם נרשמו בצורה חוקית לאתר פתאל קליק, הזינו פרטים מלאים ואמתיים, ובמידה וימצא כי עומדים בתנאי תקנון זה, יהיו זכאים לפרסים, כאשר האדם שיצא ראשון בגורל, יזכה בפרס למקום הראשון כמפורט בתקנון זה ויתר 50 (חמישים) האנשים שעלו בגורל, יזכו בפרסים המשניים (להלן, בהתאמה: "הזוכה במקום הראשון", "הזוכים המשניים" וביחד: "הזוכים"). מובהר בזאת למען הסר ספק כי במידה וימצא כי האנשים שעלו בגורל לא עמדו בתנאי תקנון זה, עורכת מבצע ההגרלות תשוב על סעיף ‎6.2, והאנשים שיענו על תנאי התקנון יחשבו לזוכים, לכל דבר ועניין.
6.4. עורכת המבצע תאתר את הזוכים שעלו בגורל, תודיע להם על זכייתם, ותוודא זכאותם לשם מימוש הזכאות לפרסים והכל בכפוף להוראות תקנון זה, לאחר וידוא כאמור, תתאם עם הזוכים מועד לקבלת אישור למימוש הפרסים, והכל בכפוף לסעיף ‎9 להלן. 
6.5. במידה ולא יאותר הזוכה במקום הראשון אשר עלה בגורל ו/או ימצא כי אינו עומד בתנאי התקנון, יועבר הפרס למקום הראשון לזוכה הבא אשר עלה בגורל, וראו בהקשר זה גם את סעיף ‎6.3 לתקנון זה.
6.6. תהליך מבצע ההגרלות וההגרלה דלעיל יערך בפיקוח המפקח על ההגרלות או על ידי מי שמונה מטעם המפקח על ההגרלות לכך.
6.7. במועד מסירת הפרסים יידרשו הזוכים בפרסים, למלא ולחתום על טופס המאשר כי תוצאת ההגרלה נמסרה להם. 
 
7. הזכאות לפרסים
7.1. הזוכים יהיו זכאים לפרסים וזאת בכפוף לעמידת כל זוכה בתנאים הבאים:
7.1.1. הוא יחיד, בגיר, מעל גיל 21, אשר נרשם כחבר במועדון "פתאל קליק", אשר דבר רישומו לאתר נקלט במערכת ובידיו קוד אישי לאתר "פתאל קליק";
7.1.2. הוא איננו רשום כסוכן נסיעות ו/או מספק שירותי נסיעות לצדדי ג' ו/או מבצע הזמנות כדרך קבע עבור קבוצות;
7.1.3. רישומו לאתר פתאל קליק והפרטים שנמסרו בעת הרישום הינם אמיתיים ומלאים כאמור בסעיף ‎3 לעיל;
7.1.4. שמו עלה בגורל כמפורט בסעיף ‎6.3 לעיל;
7.1.5. עורכת מבצע ההגרלות או מי מטעמה הצליחה ליצור קשר עם הזוכה תוך שבעה ימי עסקים ממועד הזכייה; 
7.1.6. הזוכה מקיים ו/או עומד בכל דרישות תקנון זה. 
 
8. רישום ופרסום תוצאות מבצע ההגרלות
8.1. שמות הזוכים שעלו בגורל ושזכאותם אושרה כאמור בתקנון זה, יירשם בפרוטוקול אשר ייחתם ע"י המפקח. פרוטוקול כאמור בלבד יחייב את עורכת מבצע ההגרלות ויהווה ראיה חלוטה לקיום ההגרלה כדין (להלן: "הפרוטוקול"). 
8.2. עורכת מבצע ההגרלות תפרסם לאחר ההגרלה את תוצאות ההגרלה באתר האינטרנט של עורכת ההגרלה וכן יפורסם בשני עיתונים יומיים. הפרסום יכלול את שמם של הזוכים כפי שמופיע ברישומי עורכת מבצע ההגרלות, והכל בהתאם לתנאי ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
8.3. תוצאות ההגרלה ופרוטוקול ההגרלה יפורסמו באתר עורכת מבצע ההגרלות. בנוסף, תהיה עורכת מבצע ההגרלות רשאית לפרסם בעיתונים, במודעות, או באמצעי תקשורת אחרים, את פרטי זהותם של הזוכים בהגרלה לרבות תמונתם, פרטי הפרסים שבהם זכו וכיוצא באלה. לזוכים לא תהינה כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות ו/או צד שלישי כלשהו על פרסום שמם ו/או תמונתם באמצעי התקשרות.
8.4. ניתן יהיה לעיין בפרוטוקול באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או בתיאום מראש במשרדי מלונות פתאל בע"מ שבמרכז עזריאלי 3 (מגדל משולש) קומה 35, תל אביב.
 
9. מימוש הזכאות לפרסים
9.1. עורכת מבצע ההגרלות תפעל כדי לידע את הזוכים על פי הפרטים אשר באמצעותם נרשמו לאתר עורכת מבצע ההגרלות, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד ההגרלה.
9.2. במידה שלא ייווצר קשר עם הזוכים, כולם או חלקם, תוך שבעה (7) ימי עסקים ממועד ביצוע ניסיון ההתקשרות הראשון ו/או יתברר כי הזוכים אינם מקיימים ו/או אינם עומדים בכל דרישות תקנון זה, יפסל הזוכה שלא עמד בתנאים כאמור, והפרס יעבור לזוכה הבא שעלה בגורל כמפורט לעיל.
9.3. במקרה בו לא ניתן יהיה, מכל סיבה שהיא, לספק לזוכים את הפרסים, הזוכים יהיו זכאים לקבל פרס חלופי בעל ערך דומה או גבוה יותר, ולזוכים לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי ו/או קבלת פיצוי כלשהו, בגין קבלת הפרס החלופי. הוראות התקנון יחולו על הפרס החלופי ללא כל שינוי. 
9.4. עורכת מבצע ההגרלות רשאית להחליף את הפרסים בפרס אחר בעל ערך דומה או גבוה יותר, מבלי שתידרש להודיע על כך מבעוד מועד.
9.5. תיאום החופשות במסגרת הפרסים יתבצע מול מחלקת פתאל ישיר של החברה בטלפון 03-5110050. הזמנת החופשה תתבצע לכל המוקדם שבועיים לפני מועד ההגעה, על בסיס מקום פנוי ובהתאם לנוהלי הרשת. 
9.6. על הזוכים להביא אישור מקורי מהחברה למלון ולהציג תעודה מזהה עם ההגעה למלון.
9.7. החופשה הגלומה בפרסים הינה אישית ואינה ניתנת להעברה ו/או הורשה ו/או מסירה. למען הסר ספק יובהר כי הפרסים ניתנים באופן אישי לזוכים והזוכים לא יוכלו להעביר הפרסים בתמורה ו/או ללא תמורה לצד שלישי כלשהו.
9.8. מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות לזוכים להמיר את הפרסים בכסף או בשווה-ערך אחר.
9.9. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרסים איננה אפשרית (לרבות שדרוג), אלא בתיאום מראש עם עורכת מבצע ההגרלות ובתשלום בהתאם למחירון עורכת מבצע ההגרלות כפי שמתעדכן מעת לעת, אין ולא יהיה כפל מבצעים והנחות. 
9.10. זוכים אשר מכל סיבה שהיא לא מימשו את הפרסים, כולו או חלקו, לרבות הזוכה בפרס למקום הראשון, בשנה קלנדארית מסוימת, לא יהיו זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי מכל סוג שהוא בגין אי קבלת הפרסים ולא יהיו זכאים לממשם במועד אחר מזה הקבוע בתקנון. 
9.11. הזוכים אינם מחויבים לקבל את הפרסים המוענק במסגרת המבצע, אך במידה והחליטו שלא לקבל את הפרסים, לא יהיו זכאים לכל זכות אחרת ו/או לפיצוי כספי כלשהו באם יבחרו שלא לקבלה ו/או באם לא יממשו במועדים (כלל או בחלקה) ובתנאים כאמור בתקנון זה. 
9.12. הזוכים ימלאו ויחתמו במועד קבלת הפרסים על טופס הכולל את פרטיהם האישיים (שם פרטי, שם משפחה וכתובת) והמאשר כי נמסרו להם תוצאות ההגרלה וכי נמסר להם האפשרות למימוש הפרסים, וזאת לאחר שהציג תעודת זהות או רישיון המאמתת זהותם. זכה בפרס פסול דין – הפרס יימסר אך ורק לאפוטרופוס החוקי, ועל המסמך יחתום גם האפוטרופוס החוקי.
9.13. עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה לא תהייה אחראית לכל עניין הקשור במישרין ו/או בעקיפין לפרסים, טיבם, תקינותם, התאמתם לצרכי הזוכים ו/או איכותם, ולא תשא באחריות לכל נזק ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתף ו/או לזוכים (ו/או למי מטעמם), במישרין או בעקיפין, בעטיים של הפרסים, ולמשתתף ו/או לזוכים (ו/או למי מטעמם) לא תהיה כל טענה מכל סוג שהוא כלפי עורכת מבצע ההגרלות, לרבות אך לא רק, לעניין המלון, רמתו ורמת האירוח בו. המשתתף ו/או הזוכים מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה.
9.14. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף ‎9.13 לעיל, לזוכים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה כלפי עורכת מבצע ההגרלות בקשר עם המבצע, ועורכת מבצע ההגרלות ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות הזוכים כאילו לא רווה נחת מהמבצע ו/או מהפרס ו/או לא עלה בידיהם לממש את החופשה המקופלת בפרסים, כולה, או חלק ממנה. 
 
10. פסילת משתתפים 
משתתף שנפסל על ידי המפקח ו/או שאינו עומד בהוראות תקנון זה, יהיה פסול מלהשתתף במבצע ההגרלה ו/או לזכות בפרסים, ולא תהא לו כל זכות לתביעה נגד עורכת מבצע ההגרלות, בשל פסילתו ו/או אי השתתפותו במבצע הגרלה.
 
11. המפקח
11.1. המפקח אחראי על כל דבר ועניין הנוגע למבצע ההגרלות ו/או תקנון זה, והוא יכריע בכל מחלוקת שבין משתתף לבין עורכת מבצע ההגרלות. החלטתו של המפקח בכל עניין שבתחום אחריותו היא סופית ואינה ניתנת לערעור.
11.2. המפקח רשאי לבטל זכייה של משתתף ו/או של משתתף הזכאי להשתתף במבצע ההגרלות, אם לדעתו קיים חשש סביר שמקור השתתפותו במבצע ההגרלות ו/או זכייתו בהגרלה במעשה שאינו כדין ו/או במעשה או מחדל העומדים בניגוד לתקנון זה.
 
12. המשתתף מצהיר כדלקמן:
12.1. כי הינו עומד בכלל תנאי הזכאות כמפורט לעיל ולהלן בתקנון זה, במועד אישורו את האמור בתקנון זה.
12.2. עם הצטרפותו לחברות בפתאל קליק ו/או אי עזיבתו את פתאל קליק במידה וכבר רשום, ייחשב כמי שכל העובדות והנסיבות ידועות ונהירות לו, וכי הוא מצהיר בזאת כי בדק את כל הפרטים הדרושים לשם השתתפות במבצע, וכי לא הסתמך על מצג כלשהו של עורכת מבצע ההגרלות. 
12.3. כי בהשתתפותו במבצע ו/או בהסכמתו לקבל את הפרס, במידה והמדובר בזוכה, מביע כל משתתף ו/או זוכה, לפי העניין, את הסכמתו לצילומו ולפרסום שמו ותמונתו במסגרת הסיקור והפרסום של המבצע, ללא תמורה וללא הגבלת זמן, והוא מוותר על כל טענה בהקשר זה.
12.4. למען הסר ספק מובהר, כי עורכת מבצע ההגרלות לא תחויב בכל מקרה על ידי הצהרות, הסברים, מצגים ופרשנויות בע"פ של נציגי עורכת מבצע ההגרלות ו/או כל אחר מטעמה, וכן גם לא על ידי כאלה שנכללו בעיתונות, בעלוני שיווק ו/או בכל אמצעי פרסום או המחשה אחרים אלא אך ורק על פי האמור במפורש בתקנון זה. 
12.5. כי ידוע לו שכל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתו של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו הפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.  
12.6. כי ידוע לו שכל הפרטים, הנתונים, הידיעות והמסמכים שמסר ו/או ימסור לעורכת המבצע או למי מטעמה או לכל גורם אחר המשתתף במבצע בקשר עם המבצע, לרבות פרטיו האישיים יכול שיוזנו במאגר מידע כאמור בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"). המשתתף מצהיר כי כל הפרטים הנ"ל נמסרו על ידו מרצון ובהסכמה מלאה, מבלי שחלה עליו חובה חוקית לעשות כן.
12.7. כי ידוע לו שעורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה עשויים לפנות אליו בעתיד בדיוור ישיר על בסיס הנתונים המפורטים במאגר מידע כאמור לרבות בעניינים שאינם נוגעים למבצע זה, וכן לפנות אליו בהצעות שיווקיות ו/או פרסומיות מכל מין וסוג שהוא באמצעי הדיוור השונים, לרבות - אך לא רק - על דרך של הצעת שוברים לרכישת מוצרים או שירותים ו/או על דרך משלוח עלוני מידע תקופתיים, הכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין (להלן: "הפניות").
12.8. כי ידוע לו שמידע שנמסר על ידו כאמור לעיל, יכול ויוזן גם במאגר מידע נוסף שעורכת מבצע ההגרלות מחזיקה בו (ככל ומחזיקה), המשמש לשירותי דיוור ישיר שלה ושל מי מטעמה - ויכול שהנתונים ישמשו את עורכת מבצע ההגרלות ו/או מי מטעמה. 
12.9. כי ידוע לו שהוא זכאי, לפי דרישתו, להימחק ממי מבין מאגרי המידע של עורכת מבצע ההגרלות ו/או של מי מטעמה או להורות כי מידע המתייחס אליו לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע וכל אלה באמצעות מתן הודעה מפורשת בכתב לעורכת מבצע ההגרלות, תוך ציון דרישתו להימחק ממאגר המידע ו/או מרשימת התפוצה למשלוח הפניות וציון שם המבצע, מועד ומיקום עריכתו. 
כמו כן מובהר בזה, כי למשתתף שמורה הזכות, ככל שאינו מעוניין בקבלת פניות כהגדרתן לעיל, לבקש את הסרת שמו מרשימת התפוצה למשלוח הפניות (בין היתר, באמצעות סימון הרובריקה המתאימה בהודעות הדוא"ל שתישלחנה (אם תישלחנה) אליו, באמצעות דואר רשום או במייל לעורכת מבצע ההגרלות, משתתף שבחר להסיר את שמו מרשימת התפוצה לא יוכל להיחשב כזוכה ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד כך. 
 
13. שונות
13.1. תקנון זה מנוסח, בלשון זכר, משיקולי נוחות בלבד; השתתפות במבצע ההגרלות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
13.2. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של מבצע ההגרלות, תגברנה הוראות תקנון זה.
13.3. עורכת מבצע ההגרלות רשאית לשנות את מבצע ההגרלות ואת הוראות תקנון זה בכל דבר ועניין וזאת עקב אילוצים שאינם תלויים בעורכת מבצע ההגרלות ו/או מכל סיבה אחרת. 
13.4. המשתתף מצהיר ומאשר כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטתה של עורכת מבצע ההגרלות לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
13.5. עורכת מבצע ההגרלות אינה אחראית באופן כלשהו לפעילותה התקינה של מערכת האינטרנט ו/או כל מערכת תקשורת אחרת ו/או קליטה משובשת של נתונים ו/או שיבוש בקליטת הנתונים ו/או כל שיבוש ו/או תקלה אחרת הקשורה במערכות אלה, ולא תשא באחריות להפסקות, הפרעות, ניתוקים, נזקים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב, אשר ייגרמו למשתתף ו/או הזכאי להשתתף, במישרין או בעקיפין.
13.6. למשתתף לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת מבצע ההגרלות ובין היתר, דרישה לזיכוי כספי, במקרה בו לא התקבלו אצל עורכת מבצע ההגרלות נתוני רישומו באתר פתאל קליק, בשל תקלה ו/או בעיה שאינה באחריות ו/או בשליטת עורכת מבצע ההגרלות.
13.7. המשתתף נותן הסכמתו מראש לאימות פרטיו האישיים כפי שהזינם בעת רישומו לאתר פתאל קליק. המשתתף מוותר על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כנגד עורכת מבצע ההגרלות בגין אי הכרתה בהשתתפותו במבצע ההגרלות בשל רישום פרטים פיקטיביים ו/או חסרים ו/או שגויים באתר. 
13.8. רישומי עורכת מבצע ההגרלות, מערכותיה ומערכות מי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לזהות הזוכים במבצע ההגרלות.
13.9. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי מבצע ההגרלות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.       
13.10. במידה וקיים חשד לשימוש לרעה ו/או הונאה ו/או שימוש שלא כדין בעת הרישום לאתר פתאל קליק ו/או באם המשתתף לא מילא אחר כללי תקנון זה במלואם, רשאית עורכת מבצע ההגרלות לפסול את השתתפותו במבצע ההגרלות.
13.11. חבות במס כלשהו, אם תהיה, תחול על הזוכים בפרסים. עורכת מבצע ההגרלות תהא רשאית לדרוש מהזוכים את סכום המס שעורכת מבצע ההגרלות נדרשה, על פי דין, לשלמו ו/או לנכותו עקב מתן הפרס לזוכים. 
13.12. ההשתתפות במבצע ההגרלות אסורה על עורכת מבצע ההגרלות (לרבות סוכני המכירות שלה), עוזרי עורכת מבצע ההגרלות, המפקח, מנהליהם, שותפיהם, עובדיהם ובני משפחותיהם ("בן משפחה" - לעניין זה - בן זוג, הורים, ילדים, אחים ואחיות). 
13.13. מובהר, כי השתתפות במבצע ההגרלות הינה ליחידים בלבד, לשימוש אישי ופרטי ושלא לצרכים מסחריים.
13.14. מבצע ההגרלות נערך בהתאם להיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז-1977.
13.15. ניתן לעיין בתקנון זה באתר עורכת מבצע ההגרלות ו/או בתיאום מראש, בשעות העבודה המקובלות, במשרדי מלונות פתאל בע"מ, במרכז עזריאלי 3 (מגדל משולש) קומה 35, תל אביב.
 
ט. ל. ח.
 
תאריך                             עורכת מבצע ההגרלות