1. מלונות פתאל
  2. >
  3. יום הולדת 5 ל – yala
  4. >
  5. https://www.fattal.co.il/yala-happy-birthday-terms תקנון

תקנון

1. הגדרות
"החברה": חברת מלונות פתאל בע"מ, ח.פ. 51-067881-6, מרחוב יגאל אלון 94 (מגדל אלון 2), קומה 23, תל אביב, המנהלת בעצמה ו/או באמצעות תאגידים קשורים מלונות המשתייכים לרשת פתאל כפי שישתנו מעת לעת על דעתה של החברה בלבד (להלן: "המלונות המנוהלים" או "מלונות הרשת") ו/או כל הפועל מטעמה ו/או כל הגופים הקשורים לה. 
 
"האפליקציה" או "אפליקציית יאללה": אפליקציית "yala" להזמנת חופשות מיידיות באמצעות הטלפונים הניידים (הסלולריים), הנתמכת במכשירים תומכי אינטרנט סלולרי, לרבות מכשירי הנייד מסוג "אייפון" ו/או "אנדרואיד" - המציעה מעת לעת הזדמנויות לנופש בתקופות מוגדרות, מיידיות, בתאריכים שיקבעו על ידי החברה במלונות. המכירה במסגרת האפליקציה, מתבצעת בצורה של מכירות נקודתיות, לחופשות בדקה האחרונה, המוגבלות בפרק זמן מוגדר שיקבע מראש ויפורסם במסגרת המבצע על ידי החברה ו/או מי מטעמה.
 
"משתתף" או "משתתפים": בגיר, אשר מלאו לו 18 שנים, והוא תושב ישראל או בעל היתר כניסה ושהייה כדין ואשר עומד בתנאים המפורטים
 
 "פעילות": פעילות שיווקית להגברת ההיכרות והחשיפה לאפליקציה ותכניה, במסגרתה החברה תחלק סה"כ 8 (שמונה) חופשות במתנה במשך 4 (ארבעה) ימים (29.1.23 – 1.2.23) כאשר בכל יום יחולקו שתי חופשות במתנה באפליקציה, למשתמשים הראשונים שיתפסו את הדיל לחופשה זוגית ללילה אחד למימוש באחד ממלונות החברה, והכל בהתאם ובכפוף לאמור בתקנון זה.  
 
2. תקופת הפעילות
2.1. הפעילות תחל ביום א', ה - 29.1.2023, ותסתיים ביום ד', ה - 1.2.2023 (להלן: "תקופת הפעילות"). 
2.2. מובהר, כי החברה שומרת לעצמה את הזכות להאריך, לקצר, לשנות או לקטוע את תקופת הפעילות לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 
3. תנאי הפעילות 
3.1. במסגרת ימי הפעילות, בכל יום יעלו באפליקציה בשעות אקראיות שני דילים במתנה תחת קטגוריית "הדיל הסודי" והם יהיו בחינם וללא תשלום. המשתמש הראשון שיתפוס את הדיל בחינם הוא הזוכה. סה"כ יהיו שמונה זוכים
ב"דילים" במהלך כל תקופת התחרות. 
3.2. מוסכם, כי הודעה כאמור תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתף מוותר על כל טענה בנוגע לאמור. עד למועד פרסום ההודעה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, את זהותה של העיר הנבחרת לאותו יום פעילות, לרבות את מיקום נקודת המפגש בה ימתין הרכב הממותג של החברה ו/או את מועד תחילת הפעילות היומית. 
3.3. מוסכם, כי תנאי למימוש הפרסים, הוא שכל משתתף זוכה יהיה מעל גיל 18 בעצמו ו/או לכל הפחות, שימצא עמו נציג בגיר (מעל גיל 18) אחד מטעמו אשר ישהה עמו במלון בעת מימוש הפרס 
3.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, מובהר כי במידה והמשתתף הזוכה לא יעמוד בתנאי תקנון זה, מכל סיבה שהיא, ובפרט במקרה שהמשתתף הזוכה לא יממש את הפרס/החופשה במועד שנקבע לכך בתקנון זה, הוא לא יהיה רשאי לקבל ו/או לממש איזה פרס/חופשה מכל סוג שהוא. עוד מובהר, כי לחברה שמורה הזכות, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, להחליף את זהותו של המשתתף הזוכה בנסיבות סעיף זה, ולמשתתף הזוכה ו/או לכל אחד מהמשתתפים בפעילות לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בנושא זה.  
 
4. החופשה 
4.1. במהלך כל אחד מימי הפעילות יחולקו כ- 2 חופשות (סה"כ יחולקו 8 חופשות במהלך כל ימי הפעילות). 
4.2. החופשה ניתנת למימוש באותו יום פעילות בו זכה המשתתף הספציפי בחופשה בלבד (קבלה ועזיבה של חדרים בהתאם לתקנון אתר פתאל). 
4.3. בסיס האירוח בחופשה הוא על בסיס אירוח של חצי פנסיון. במלונות שאינם מגישים ארוחת ערב, בסיס האירוח יהיה לינה וארוחת בוקר בלבד.
 
הוראות נוספות בקשר למימוש הפרס/החופשה
4.4. מובהר כי הפרס/החופשה הינם אישיים, קרי שהמשתתף הזוכה נדרש לממש בעצמו את הפרס/החופשה. הפרס/החופשה אינם ניתנים להעברה. אין כפל מבצעים והנחות.
4.5. מובהר, כי אין ולא תינתן אפשרות למשתתפים הזוכים להמיר את הפרס/החופשה בכסף או בשווה-ערך אחר.
4.6. כל אפשרות לעריכת שינוי בפרס/בחופשה איננה אפשרית (לרבות שדרוג ו/או הוספת אורחים נוספים), אלא בתיאום מראש עם החברה, על בסיס מקום פנוי, ובתשלום בהתאם למחירון החברה כפי שמתעדכן מעת לעת. 
4.7. החברה ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות לאיכות הפרס/החופשה ו/או לתקינותם ו/או להתאמתם לצרכיו של המשתתף הזוכה (ו/או למי מטעמו) ו/או לכל הפסד ו/או הוצאה ו/או נזק אשר ייגרמו למשתתפים הזוכים (ו/או למי מטעמם), במישרין או בעקיפין, בעטיו של הפרס/החופשה, ולא תהא למשתתפים הזוכים (ו/או למי מטעמם) והם מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם התחרות ו/או ניהולה ו/או תוצאותיה. 
4.8. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף 4.10 לעיל, למשתתפים הזוכים ו/או למי מטעמם לא תהא כל טענה כלפי החברה בקשר עם הפעילות, והחברה ממילא לא תישא בכל אחריות לטענות או טרוניות המשתתפים הזוכים כאילו לא רווו נחת מהתחרות ו/או מהפרס/החופשה ו/או לא שעלה בידם לממש את הפרס/החופשה הניתנים במסגרת התחרות. 
 
אישור הרשמה לפעילות
4.9. כתנאי למימוש הזכייה בפרס/בחופשה, המשתתף הזוכה יידרש למסור את פרטיו האישיים לנציגי החברה וכן לאשר על הוראות תקנון זה. מובהר, כי בעת מימוש הפרס, מצהיר המשתתף הזוכה, כי: 
4.9.1. הוא מעוניין להשתתף בפעילות בהתאם לתקנון זה.
4.9.2. מימוש הפרס/החופשה מהווה אישור מצד המשתתף, ילדיו וכל מי מטעמו (לרבות כל הנהנים מההטבה המגולמת בפעילות), כי קראו תקנון זה בעיון וכי הם מסכימים לכל האמור בו ומקבלים עליהם את כל הוראותיו, לרבות כל שינוי שיעשה בו, וכי הוראות אלה יחולו עליו ויחייבו אותם, וכי לא תהיה להם כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר ו/או בנוגע להוראות תקנון זה.
4.9.3. הפרטים האישיים אותם ימסור לנציגי החברה הינם נכונים ומדויקים, וכי ידוע לו שפרטים אלה ישמשו את החברה למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של החברה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, והכל - ללא תמורה למשתתף.  
 
5. שונות
5.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול על פי תנאי תקנון זה ו/או לשנות את תנאיו מפעם לפעם ו/או להפסיק את הפעילות בכל עת, הכל לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי ובכפוף לכל דין. כל שינוי של התקנון יפורסם בעמוד החברה באתר; מובהר, כי הודעה כאמור לעיל תשמש הודעה מספיקה והולמת והמשתתפים בפעילות מוותרים על כל טענה בנוגע לסיום ו/או שינוי תנאי התקנון כאמור.
5.2. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, המשתתף בפעילות מצהיר ומאשר, כי כל תקלה ו/או שיבוש ו/או איחור אשר מקורם באירוע שאינו בשליטת החברה לא יחשב להפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.  
5.3. המשתתף מצהיר בזאת באופן בלתי חוזר, כי אין לו ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בכל הקשור במישרין או בעקיפין עם תקנון זה.  
5.4. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש, כי ההשתתפות בפעילות הינה לצורכי שעשוע, כי עלולות ליפול טעויות בפעילות, וכי בכל מקרה ההשתתפות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם הפעילות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה. 
5.5. משתתף אינו רשאי לשנות את תנאי הפעילות, להוסיף עליהם או לגרוע מהם.      
5.6. תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בפעילות, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.
5.7. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין הוראות תקנון זה לבין פרסום אחר כלשהו של הפעילות, תגברנה הוראות תקנון זה.  
5.8. לא ניתן יהיה לערער על תוצאות או כל עניין אחר הנוגע לפעילות וקביעת החברה תהיה סופית ומכרעת.
5.9. הדין החל על מסמך זה - ועל ההשתתפות בפעילות ועל קבלת המתנה - הנו הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון זה ו/או בקשר עם הפעילות מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.
      ט.ל.ח